CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تحلیل محتوای بیانات رهبری در حوزه معماری و شهرسازیجهت کاربست در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

عنوان مقاله: تحلیل محتوای بیانات رهبری در حوزه معماری و شهرسازیجهت کاربست در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
شناسه ملی مقاله: IGACR08_160
منتشر شده در هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت الگوی پیشرفت؛ پیشرانها، چالشها و الزامات تحقق در سال 1398
مشخصات نویسندگان مقاله:

بهزاد عمران زاده - دکترای برنامه ریزی شهری، مرکز مطالعات راهبردی ژرفا؛ گروه معماری و شهرسازی اسلامی

خلاصه مقاله:
شهرها از جایگاه ویژه ای در شکل گیری تمدن ها و عینیت مظاهر تمدنی یک جامعه و ملتبرخوردار می باشند. بر این اساس در اندیشه، آرمان و فرایند تمدن سازی و جامعه سازی، توجه بهشهر، شهرسازی و معماری و فهم جایگاه درست آنها در این فرایند می تواند اهمیت و تاثیرزیادی داشته باشد. بر این اساس، نظر به اینکه عنایت قابل توجهی به این عرصه مهم در سندالگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت صورت نگرفته است؛ به طوری که در بخش افق که امکانپرداختن به این موضوع بود، مغفول مانده است و در بخش تدابیر نیز صرفا در قالب یک بند بانگاه حداقلی به موضوع معماری و شهرسازی پرداخته شده است. بر همچین مبنا، در پژوهشحاضر جهت در جایگاه صحیح موضوع معماری و شهرسازی در سند الگوی پایه اسلامی ایرانیپیشرفت و تکمیل و اصلاح سند، بیانات مقام معظم رهبری به عنوان مبدع تدوین الگویپیشرفت، در زمینه موضوع معماری و شهرسازی با استفاده از روش تحلیل محتوا و روشنظریه پردازی داده بنیاد بررسی و تحلیل قرار گرفته و نظام فکری ایشان در این خصوص احصاءگردیده است. نتایج پژوهش حاکی از نگاه جامع و رویکرد فرهنگ محوری ایشان به حوزهمعماری و شهرسازی است که تبعیت از این رویکرد می تواند خلاء موجود در سند الگوی پایه در زمینه معماری و شهرسازی را مرتفع سازد.

کلمات کلیدی:
معماری و شهرسازی، نظام فکری، مقام معظم رهبری، تحلیل محتوا

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1856696/