ارائه الگوی معماری دانش منابع انسانی در سازمان های دانش بنیان با استفاده از رویکرد آمیخته

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 36

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AICTI-11-39_005

تاریخ نمایه سازی: 29 آذر 1402

Abstract:

معماری دانش منابع انسانی بیش از هر ابزار یا عنصر دیگری در شیوه ایجاد، سازماندهی کردن، اندوختن، توزیع و کاربرد دانش برای دستیابی به اهداف سازمانی ضروری است. پژوهش حاضر باهدف ارائه الگوی معماری دانش منابع انسانی در سازمان های دانش بنیان با استفاده از رویکرد آمیخته انجام پذیرفت. این پژوهش بر پایه پژوهش های آمیخته و به صورت کمی و کیفی است که ازنظر هدف، کاربردی و حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را سازمان های دانش بنیان استان لرستان تشکیل می دهد که ۳۰ نفر از خبرگان آن ها بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی پژوهش، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی نیز پرسشنامه است. در بخش کیفی، داده ها و اطلاعات با استفاده از نرم افزار Atlas.ti و روش کدگذاری تحلیل و شاخص های معماری دانش منابع انسانی شناسایی شدند. در بخش کمی پژوهش، با استفاده از نرم افزار Matlab و روش مدل سازی ساختاری تفسیری مدل نهایی پژوهش تدوین و ارائه شده است. نتایج پژوهش دربرگیرنده شاخص ها و مولفه های معماری دانش منابع انسانی و ارائه مدل معماری دانش منابع انسانی در سازمان های دانش-بنیان است. بدین ترتیب، یافته ها علاوه بر تدوین مدل معماری دانش منابع انسانی، حاکی از شناسایی مولفه های اصلی معماری دانش منابع انسانی، زیرساخت های مدیریت دانش، ویژگی های حرفه ای، ویژگی های موقعیتی و دستاوردهای معماری دانش منابع انسانی است.

Keywords:

معماری دانش , معماری دانش منابع انسانی , رویکرد آمیخته , سازمان های دانش بنیان

Authors

محمد حکاک

دانشگاه لرستان