تاثیر قابلیت های پویای سازمان بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش تحول دیجیتالی محل کار و تعادل کار و زندگی کارکنان(کیفیت زندگی کاری ) (مطالعه ای در دانشگاه علوم پایه زنجان)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 91

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MDMCONF06_147

تاریخ نمایه سازی: 2 دی 1402

Abstract:

هدف اصلی از این پژوهش تاثیر قابلیت های پویای سازمان بر عملکرد سازمانی با تاکید بر نقش تحول دیجیتالی محل کار و تعادل کار و زندگی کارکنان (کیفیت زندگ ی کاری ) در دانشگاه علوم پایه زنجان می باشد، این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی تحلیلی ، به شیوه پیمایشی با رویکرد علی است . جامعه آماری پژوهش حاضر ، شامل کارکنان دانشگاه علوم پایه زنجان است که تعداد انها ۱۰۰ نفر می باشد و نمونه آماری ۸۰ نفر است که با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده انتخاب شده است . ابزار گردآوری داده های اولیه پرسشنامه استاندارد دنبسایور و همکاران (۲۰۲۳)، می باشد و روایی به شکل صوری و روش تحلیل عاملی با شاخص KMO (۸۶۱/۰) و همچنین پایایی آنها با گزارش ضریب آلفای کرونباخ کل (۷۹۸/۰) مورد تایید قرار گرفت . در تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد، که در تحلیلهای توصیفی از نرم افزارspss نسخه ۲۱ و در بخش تحلیلهای استنباطی و آزمون فرضیه های پژوهش هم از معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل۸ /۸ استفاد شد. نتایج پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر نشان می دهند که قابلیت پویای سازمان (قابلیت فناوری اطلاعات در محل کار دیجیتال، قابلیت نوآوری پویا در محل کار د یجیتال و قابلیت مد یریتی پویا) بر عملکرد کارکنان در محل کار دیجیتال، تعادل کار و زندگی کارکنان(کیفیت زندگ ی کاری و عملکرد سازمانی تاثیر می گذارد همچنین عملکرد کارکنان در محل کار دیجیتال بر عملکرد سازمان تاثیر می گذارد و تعادل کار و زندگ ی کارکنان(کیفیت زندگی کاری ) بر عملکرد سازمان تاثیر می گذارد همینطور قابلیت پویای سازمان(قابلیت فناوری اطلاعات در محل کار دیجیتال، قابلیت نوآوری پویا در محل کار د یجیتال و قابلیت مدیریتی پویا) بر عملکرد سازمان ی از طریق تعادل کار و زندگ ی کارکنان(ک یفیت زندگی کاری ) تاثیر می گذارد و قابلیت پویای سازمان (قابلیت فناوری اطلاعات در محل کار دیجیتال، قابلیت نوآوری پویا در محل کار دیجیتال و قابلیت مد یریتی پویا) بر عملکرد سازمانی از طریق تعادل کار و زندگی کارکنان(کیفیت زندگی کاری ) تاثیر می گذارد و در پایان با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادات کاربردی ارائه شده است .

Keywords:

قابلیت های پویای سازمان , عملکرد سازمانی , تحول دیجیتالی محل کار , تعادل کار و زندگی کارکنان

Authors

حسین قربانی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت – دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی, زنجان، ایران

ارشد فرهمندیان

استادیار گروه مدیریت صنعتی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی, زنجان، ایران