مدیریت سازگار آبخیز

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 70

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WMJI-8-29_007

تاریخ نمایه سازی: 6 دی 1402

Abstract:

عدم مدیریت پایدار منابع طبیعی یکی از چالش های اساسی پیشروی جوامع و دولت هاست و می بایست در آینده به طور جدی تر به آن پرداخته شود. از این رو مدیریت موثر طبیعت و محیط زیست نیازمند ساختار منسجم و مبتنی بر دانش و اطلاعات کافی و قابل اعتماد و به روز بوده و مدیریت سازگار نقطه عطفی برای دستیابی به مدیریت پایدار منابع می باشد. باوجود این تاکنون عملکرد کاربست مدیریت سازگار در مقیاس حوزه آبخیز مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا در این مقاله چرخه مدیریت سازگار آبخیز در قالب شناسایی مشکل، طراحی، اجرای اقدامات، پایش عملکرد، ارزیابی شرایط بوم سازگان و در نهایت اصلاح و تنظیم با هدف تهیه مدل مفهومی کاربست مدیریت سازگار و نهایتا مقایسه نتایج آن با رویکردهای جاری و مرسوم مدیریت آبخیز تشریح شده است. برای ای نمنظور جزئیات مفهومی هر یک از مراحل چرخه مدیریت سازگار با استفاده از اصول و استانداردهای علمی مترتب بر هر بخش و مبتنی بر ارزیابی سلامت آبخیز، شناخت را هکار مناسب، پیش بینی روش های اجرایی کم پیامد و بهترین اقدامات مدیریتی و نهایتا ارزیابی عملکرد آن ها در مقایسه با روش های مرسوم مورد بررسی قرار گرفته است.

Authors

زهرا ابراهیمی گت کش

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس

سید حمیدرضا صادقی

استاد گروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس و رئیس انجمن آبخیزداری ایران