ارزیابی کارایی شبیه سازی دبی حوزه آبخیز باغان با استفاده از مدل چهار متغیره سالاس

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 117

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WMJI-8-29_006

تاریخ نمایه سازی: 6 دی 1402

Abstract:

بیلان آب و تجزیه جریان داخل یک حوضه از لحاظ برنامه ­های توسعه­ ای و بهره­ برداری آب از اهمیت ویژه ­ای برخوردار می باشد. لذا هدف از پژوهش پیش رو کاربرد و ارزیابی مدل چهار متغیره سالاس در برآورد و پیش بینی میزان دبی خروجی حوزه آبخیز باغان استان بوشهر می باشد. داده های مورد نیاز برای اجرای مدل بارش و دبی می باشد که بدین منظور داده ­های بارش ایستگاه هواشناسی باغان و دبی خروجی ایستگاه هیدرومتری باغان از سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۸۸ تهیه گردید. مدل سالاس از تعدادی زیر مدل ساده که فرآیندهای مختلف جریان را در حوضه مشخص می سازند، نظیر رواناب سطحی، نفوذ، تبخیر و تعرق، نفوذ عمقی، جریان پایه به دست می آید. به­ منظور کالیبراسیون مدل از تابع مجموع مربعات خطا استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که بیش ترین مقدار بارندگی در حوضه از طریق تبخیر و تعرق از حوضه باغان خارج می شود. نتایج نشان داد مقدار ریشه میانگین مربعات خطای نسبی قبل و بعد از بهینه سازی ضرایب مدل چهار متغیره سالاس به­ ترتیب از ۱۸/۲ درصد به ۵/۱ درصد و میانگین خطای مطلق از ۱۳/۱۰ به ۷۳/۰ کاهش پیدا کرد. هم چنین نتایج نشان داد در سال هایی که مقدار دبی خروجی به صورت متوسط است، مقدار شبیه سازی به مقدار مشاهداتی آن بسیار نزدیک می باشد. در سال­ های پرآبی که مقدار دبی خروجی بسیار بیش تر از سال های نرمال است، مقدار شبیه­ سازی بسیار کم تر از مقدار مشاهداتی آن می­باشد.

Keywords:

بیلان آب و تجزیه جریان داخل یک حوضه از لحاظ برنامه های توسعه ای و بهره برداری آب از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. لذا هدف از پژوهش پی , نظیر رواناب سطحی , نفوذ , تبخیر و تعرق , نفوذ عمقی , جریان پایه به دست می آید. به منظور کالیبراسیون مدل از تابع مجموع مربعات خطا استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که بیش ترین مقدار با , مقدار شبیه سازی به مقدار مشاهداتی آن بسیار نزدیک می باشد. در سال های پرآبی که مقدار دبی خروجی بسیار بیش تر از سال های نرمال است , مقدار شبیه سازی بسیار کم تر از مقدار مشاهداتی آن می باشد

Authors

غلامرضا راهی

استادیار بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، نویسنده مسئول

عطااله کاویان

استاد گروه مهندسی آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری

سیاوش کلبی

دکتری جنگل داری، اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان بوشهر

مهین کله هوئی

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس