پهنه بندی دشت سیلابی رودخانه گاماسیاب در دوره بازگشت های مختلف

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 62

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WMJI-8-29_003

تاریخ نمایه سازی: 6 دی 1402

Abstract:

دشت های سیلابی رودخانه ها اراضی حاصل خیزی هستند که مورد توجه انسان قرار گرفته و انسان ها همواره خواستار توسعه این مناطق می باشند. از این رو حفاظت و مدیریت دشت های سیلابی امری ضروری است. در این تحقیق ابتدا یک بازه ی تقریبا ۸۰ کیلومتری از رودخانه گاماسیاب در استان کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا با استفاده از دو تصویر سنجنده OLI و sentinel برای اراضی حاشیه رودخانه به روش شی گرا طبقه بندی صورت گرفت. نتایج صحتسنجی نشان داد که نقشه حاصل از سنجنده sentinel نسبت به سنجنده OLI از صحت و دقت بالا تری برخوردار است. بنابراین برای شبیه سازی دشت سیلابی دوره های ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ از تصویر سنجنده sentinel استفاده شد. نتایج نشان داد که در تمامی دوره ها بیش از ۹۵ درصد مساحت های استخراج شده مربوط به دو کاربری زراعت آبی و دیم است، علاوه بر این کاربری مسکونی در دوره ی ۲۵ ساله ۲۹/۲ هکتار است که همگی روستا های حاشیه رودخانه هستند، از این رو لازم است که با وضع قوانین و اجرای مقررات عمران دشت های سیلابی که یکی از مکانیزم های مستقیم کنترل کاربری اراضی در این مناطق می باشد، کاربری نادرست اراضی اطراف رودخانه به کاربری مجاز آن تبدیل گردیده و حریم رودخانه مشخص گردد.

Authors

روح اله جلیلیان

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده ادبیات، دانشگاه محقق اردبیلی

صیاد اصغری سراسکانرود

دانشیار گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده ادبیات، دانشگاه محقق اردبیلی و نویسنده مسئول،