پیش بینی خشکسالی با استفاده از زنجیره مارکف (مطالعه موردی: زیرحوزه آبخیز کلانک، حوزه آبخیز طالقان)

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 85

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WMJI-1-2_007

تاریخ نمایه سازی: 9 دی 1402

Abstract:

امروزه با توجه به موضوع روز جهان، مبحث تغ ییر اقلیمو خشکسالی در تمام نقاط جهان حائز اهمیت است. کیی ازمه مترین علل اهمیت این موضوع ارتباط شرایط اقلیمی با میزانمنابع آب در دسترس است. به گونه ای که هر آ نچه پدیده یخشکسالی بی شتر باشد پدیده کم آب امری اجتناب ناپذیر است.از آ نجا که پدیده های طبیعی فرایندی اجتنا بناپذیر هستند ونقش انسان در آن ها کم رنگ است. تنها راه کار این امر، پی شبینیاین پدیده و برنام هریزی برای مقابله با این پدید هی طبیعی است.بسیاری از پدیده های طبیعی، شامل عناصری هستند که آن ها را نمی توان به سادگی کنترل یا پیش بینی نمود. اما این پیش بینی در صورتی امکان پذیر است که اطلاعاتی در مورد گذشته آن ها موجود باشد. به طور مثال، پیش بینی مقدار بارندگی ها در صورتیممکن است که آگاهی از مشخصه های بارندگی گذشته در دست باشد. پیش بینی پدیده های جوی به دو صورت دینامیکی و آماریامکا ن پذیر است. بررسی های آماری به روش های مختلف از جمله تحلیل سری های زمانی، همبستگی خطی و غیر خطی، مدل های متفاوت ریاضی و استفاده از توزیع های آماری شناخته شده نظیر توزیع نرمال، گمبل، پیرسون انجام می گیرد. در میان روش های آماری، زنجیره مارکف در علوم جوی در سال های اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته است. زنجیره مارکف با روش های ساده ریاضی مانند ضرب ماتریس ها، حل احتمالات مربوط به فرآیندهای وابسته پیش بینی را بسیار آسان نموده است. مدل زنجیره مارکف در علوم مختلفی مانند هواشناسی، اقلیم شناسی، اقتصاد و صنعت کاربرد وسیعی دارد. با توجه به اهمیت مدیریت ریسک خشکسالی، در تحقیق حاضر ضمن ارزیابی خشکسالی ها و پیش بینی احتمال وقوع آن ها، به ارائه راه کارهای مدیریت ریسک خشکسالی با هدف استفاده پایدار از منابع آبی در زیرحوزه آبخیز کلانک پرداخته می شود. نتایج پیش بینی روش زنجیره مارکوف در منطقه ی مورد مطالعه نشان داد که در بلندمدت، احتمال وقوع خشکسالی ها خوشبختانه کمتر از احتمال وقوع ترسالی هاست. ازا ین رو لازم است برنامه ریزان و تصمیم گیران منطقه ای با تکیه بر روش های مدیریت ریسک خشکسالی تلاش نمایند، زمینه لازم برای استفاده پایدار از منابع آبی را فراهم نمایند.

Keywords:

مدیریت خشکسالی , زنجیره مارکوف , بهره برداری پایدار منابع آب

Authors

فریبا ابراهیمی آذرخواران

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ابخیزداری دانشگاه تهران

علیرضا مقدم نیا

دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران