اثر پخش سیلاب بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 28

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WMJI-1-2_005

تاریخ نمایه سازی: 9 دی 1402

Abstract:

استفاده از سیلاب در مناطق خشک و نیمه خشک از اهمیت زیادی برخوردار است. در تحقیق حاضر تاثیر اجرای پخشسیلاب بر بعضی خصوصیات فیزیکی شیمیایی خاک دو منطقه در مجاورت هم در نظر گرفته شد، یکی منطقه شاهد که سیلابروی آن پخش نشده و دیگری منطقه ای که سیلاب روی آن پخش شده است. نمونه برداری ب هروش تصادفی سیستمات کیبا ۸ پلات ۳۰×۳۰ متر در هر کی از عرصه های پهنه پخش و شاهد صورت گرفت. درهر کی از عرص ههای شاهد و پخشسیلاب چهار نمونه خاک از گوشه های پلات ها و از عمق ۲۵ - ۰ سانتی متر تهیه و با یکدیگر تر یکب شد. سپس این چهار نمونهمخلوط شده و به صورت کی نمونه به آزمایشگاه منتقل شدند. در مرحله بعد عناصر ازت، فسفر، هدایت الکتریکی(، درصدآهک، و بافت خاک تعیین گردید (در مجموع ۸ نمونه خاک از هر تیمار). درصورت نرمال بودن داده ها از آزمون پارامتریکPaired -Samples T Test استفاده شد. نتایج حاصل از مقایسه خاک بین دو منطقه واجد پخش سیلاب و منطقه فاقد پخش سیلاب معمولا نشاندهنده افزایش ماده آلی، نیتروژن و منیزیم و کاهش اسیدیته و آهک در خاک منطقه بوده است. از نظر فیزیکی خاک نیز، عرصه واجد پخش سیلاب نسبت به منطقه فاقد پخش سیلاب، درصد ذرات ریزدانه آن، مثل رس و سیلت، افزایش نشان داد.

Authors

مسعود یوسفی

کارشناس ارشد سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی،