تحلیل تغییرات زمانی و مکانی کمیت و کیفیت منابع آب زیرزمینی طی سه دهه اخیر در دشت میناب

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 67

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WMJI-5-18_007

تاریخ نمایه سازی: 9 دی 1402

Abstract:

منابع آب زیرزمینی به­عنوان یکی از مهم­ترین منابع تامین آب مورد نیاز برای بخش­های کشاورزی، شرب و صنعت، از اهمیت زیادی برخوردار است. پژوهش فوق در دشت میناب واقع در استان هرمزگان با هدف بررسی روند تغییرات کمیت و کیفیت آب زیرزمینی صورت پذیرفت. به منظور بررسی تغییرات کمیت آب زیرزمینی از شاخص GRI طی دوره آماری ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۴ و به منظور شناخت وضعیت کیفی آب از شاخص های هدایت الکتریکی (EC)، PH، نسبت جذب سدیم(SAR) و سختی کل آب (T.H) چاه های مشاهده ای دشت میناب در دوره آماری ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴ استفاده گردید. برای پهنه­بندی ویژگی­های کمی و کیفی آب، از روش IDW در نرم افزار ArcGIS و برای بررسی روند و تغییرات نوسانات سطح سفره آب زیرزمینی از آزمون تحلیل روند من-کندال استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، تمامی پیزومترهای مورد بررسی در مقیاس فصلی و سالانه دارای روند کاهشی بوده به طوری که بیش ترین آماره روند من کندال در شمال دشت مشاهده گردید. بررسی نقشه­های هم مقدار پارامترهای کیفی با استفاده از روش IDW، نشان داد، ۶۳ درصد مساحت منطقه مورد مطالعه دارای وضعیت مناسب از نظر کیفی می باشند و تنها مساحت ۳۷ درصد در بخش مرکزی دارای وضعیت نامناسب است.

Keywords:

کمیت و کیفیت آب زیرزمینی , آزمون تحلیل روند , دشت میناب , پهنه بندی

Authors

مسلم مهنی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی و آمایش سرزمین، دانشگاه هرمزگان.

ام لبنین بذرافشان

دانشیار، گروه مهندسی منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان