ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرح های آبخیزداری حوزه آبخیز سد مهاباد

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 54

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WMJI-5-18_004

تاریخ نمایه سازی: 9 دی 1402

Abstract:

هدف کلی پژوهش توصیفی - همبستگی حاضر، ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرح­های آبخیزداری حوزه سد آبخیز مهاباد است. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه­ ای بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر را سرپرستان خانوارهای روستایی ساکن حوزه آبخیز سد مهاباد تشکیل دادند (۲۴۵۸N=) که از این تعداد، ۱۷۵ نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه ­گیری تصادفی خوشه ­ای به ­عنوان نمونه آماری انتخاب شدند (۱۷۵n=). نتایج توصیفی تحقیق نشان دادند که اثرات زیست- محیطی، اقتصادی و اجتماعی طرح ­های آبخیزداری حوزه آبخیز سد مهاباد، به ­ترتیب، در سطوح "تقریبا زیاد"، "تقریبا متوسط" و "تقریبا کم" است. همچنین، آبی شدن زمین­ های زراعی، جلوگیری از وقوع سیل و افزایش مشارکت­ های مردمی مهمترین اثرات طرح­ ها در ابعاد اقتصادی، زیست- محیطی و اجتماعی بودند. نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که اثر زیست- محیطی بیشترین و اثر اجتماعی کمترین اثر طرح ­های آبخیزداری در حوزه آبخیز سد مهاباد هستند. همچنین، نتایج حاصل از ضریب همبستگی نشان دادند که بین سطح زیرکشت و تعداد افراد خانواده پاسخگویان که درگیر فعالیت­ های کشاورزی هستند با میزان اثرات طرح های آبخیزداری رابطه مثبت و معنی ­داری وجود دارد.

Authors

سعید فعلی نهاوند

دکتری ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، نویسنده مسئول،

سلیمان رسولی آذر

استادیار گروه مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، مهاباد، ایران