بررسی اثر تعدیلگری فرسودگی شغلی بر رابطه بین تسهیم دانش و نوآوری کارکنان در خدمات و فرآیندها در شهرداری منطقه ۹ مشهد

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 88

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

STINP03_080

تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1402

Abstract:

مهمترین رکن در توسعه شهرها توسعه یافتگی سازمان محلی اداره کننده آن ها از قبیل شهرداری هاست. شروع ایجاد جریان نوآوری در شهر ها از وجود نوآوری در سازمان شهرداری نشات می گیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل تاثیر گذار بر نوآوری در خدمات و فرآیندها از قبیل تسهیم دانش و فرسودگی شغلی کارکنان در شهرداری منطقه ۹ مشهد است. به این منظور داده ها با استفاده از پرسشنامه از میان ۱۱۰ نفر از کارمندان گردآوری شدند و با استفاده از فنون توصیفی، استنباطی و مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند. روایی پرسشنامه با استفاده از ادبیات پژوهش، روایی سازه، روایی همگرا و روایی واگرا و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب پایایی مرکب مورد تایید قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد میانگین متغیر متغیر های تسهیم دانش و نوآوری در خدمات و نوآوری در فرآیندها در شهرداری منطقه ۹ مشهد از حد متوسط بیشتر است و میانگین فرسودگی شغلی در حد متوسط است. همچنین نتایج نشان داد تسهیم دانش بر نوآوری در خدمات و نوآوری در فرآیندها تاثیر مثبتی دارد، فرسودگی شغلی بر نوآوری در خدمات و فرآیندها تاثیری منفی دارد و فرسودگی شغلی رابطه میان تسهیم دانش و نوآوری در خدمات و فرآیند ها را به طریقی منفی تعدیلگری می کند. به این ترتیب وجود جریان اطلاعات در سازمان شهرداری و تسهیم دانش در میان کارکنان نقش بسزایی در ایجاد نوآوری در خدمات و فرآیندهای سازمان شهرداری دارد. اما این وضعیت که شیوع فرسودگی شغلی در این سازمان در حد متوسط است و کارکنان دچار سطوحی از فرشودگی شغلی هستند، بر جریان تاثیر تسهیم دانش بر نوآوری تاثیر منفی دارد.

Authors

فاطمه بیگی نصرآبادی

دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد