بررسی پدیده سقف شیشه ای در سازمان آموزش و پرورش شهرستان بردسیر از نگاه کارکنان زن و مرد (رویکرد ترکیبی )مطالعه موردی شهرستان بردسیر(سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 62

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FSCH02_297

تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1402

Abstract:

این پژوهش با هدف بررسی پدیده سقف شیشه ای در سازمان آموزش و پرورش شهرستان بردسیر از نگاه کارکنان زن و مرد انجام پذیرفت . پژوهش از حیث هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت اجرا، از نوع پژوهش های ترکیبی با رویکرد کیفی -کمی بود. جامعه ی آماری پژوهش در بخش کیفی مدیران اداره آموزش و پرورش شهرستان بردسیر بود. در بخش کیفی از دو روش نمونه گیری نظری و گلوله برفی استفاده شد. در بخش کمی جامعه آماری شامل کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان بردسیر بود. ابزار تحقیق در بخش کیفی شامل مصاحبه های عمیق جهت ساخت الگوی پیشنهادی پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون بود و در بخش کمی تحقیق ، پرسشنامه حاصل از بخش کیفی مورد استفاده قرار گرفت . در بخش کمی از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. بر اساس نتایج ، عوامل موثر بر بروز پدیده سقف شیشه ای شامل ۴ مانع عمده عوامل سازمانی ، عوامل الگوی مدیریتی ، توسعه ای و اجتماعی -فرهنگی بود. با استفاده از مدل معادلات ساختاری در بخش کمی این الگو اعتبار سنجی شد که نتایج تحقیق بیانگر اعتبار مطلوب الگوی طراحی شده بود. همچنین نتایج آزمون نشان داد که از دیدگاه زنان و مردان در عوامل موثر بر روز پدیده سقف شیشه ای تفاوت معنادار وجود دارد.

Authors

زهرا گرکانی نژادمشیزی

کارشناسی ارشد مدیریت اموز شی - آموزش پرورش برد سیر