بررسی تاثیر پروژه های عمرانی شهرداری مشهد بر ساخت و ساز و قیمت زمین و مسکن در محلات مجاور(نمونه موردی : بلوار نماز، حد فاصل اراضی ذکریا تا پارک خورشید)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 187

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

URBANPLANING10_154

تاریخ نمایه سازی: 14 دی 1402

Abstract:

مسکن به عنوان یکی از نیازهای اولیه و مهم ترین دارایی افراد است و قیمت آن به شدت تحت تاثیر فعالیت های اقتصادی شهر می باشد. یکی از فعالیت های اقتصادی شهر احداث پروژه های عمرانی است. در این تحقیق تاثیر احداث پروژه ی عمرانی بلوار نماز در کلانشهر مشهد بر قیمت زمین و مسکن و ساخت و ساز محدوده اطراف مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع پیمایشی(پرسشنامه ای) و توصیفی – تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای، روش مشاهده مستقیم، پرسشنامه و مصاحبه، اطلاعات پروانه های صادره در شهرداری و عکس های هوایی در Google Earth طی دوره های مختلف استفاده گردید. سپس با استفاده از نرم افزارهای Excel، SPSS وGIS داده های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها گویای آن است که شاخص داشتن پارکینگ و آسانسور و شاخص تورم از تاثیر گذارترین شاخص های افزایش قیمت مسکن، و شاخص تعداد زیاد واحدهای ساختمانی و تعداد زیاد طبقات ساختمانی از تاثیرگذارترین شاخص های کاهش قیمت مسکن در محدوده مورد مطالعه می باشد. همچنین با استفاده از اطلاعات پرسشنامه و آزمون کای دو مشخص گردید بین احداث بلوار نماز و قیمت زمین و مسکن رابطه معنادارای وجود دارد و بیشترین تاثیر مربوط به اول بلوار نماز و کمترین تاثیر مربوط به محدوده پایداری و رهایی می باشد. درخصوص پروانه های صادره به این نتیجه رسیدیم که بین متغیر تعداد پروانه های صادره و احداث بلوار نماز رابطه معنادارای وجود ندارد، اما بین تعداد واحد و مساحت زیر بنای مسکونی در پروانه های صادره و احداث بلوار نماز رابطه معنا دارای وجود دارد. در ادامه با توجه به بررسی عکس های ماهواره ای طی ۳ دوره مختلف این نتیجه به دست آمد که بیشترین درصد تغییر کاربری در انتهای هاشمیه و اوایل بلوار نماز مربوط به تصاویر سال ۱۳۹۴ یعنی زمان اجرای عملیات بلوار نماز می باشد. همچنین باتوجه به تغییرات عکس های هوایی در محدوده مورد مطالعه مشخص گردید اوایل بلوار نماز دارای بیشترین درصد تغییر کاربری می باشد.

Authors

روح اله اسدی

استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

مسعود مینائی

دانشیار سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

زهره ساعتی

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران