اخلاق کار در منابع انسانی؛ خانواده، دین مداری و نفی مدرنیزاسیون

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 49

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AKHS-14-54_002

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1402

Abstract:

هدف این پژوهش بررسی و تعیین تاثیر خانواده، دین مداری و پایبندی به ارزش های سنتی (نفی مدرنیزاسیون) بر متغیر اخلاق کار کارکنان شرکت پتروشیمی شهر ایلام بود. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، تبیینی از شاخه پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شرکت پتروشیمی شهر ایلام بود که با استفاده از جدول حجم نمونه کوهن و کرجسی و مورگان ۲۲۶ نفر تعیین شد. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسش نامه استفاده شد. اخلاق کار با پرسش نامه سی پتی (۱۹۹۰)، مدرنیزاسیون و خانواده با پرسش نامه محقق ساخته، دین مداری با پرسش نامه خلاصه شده گلزاری (۱۳۷۹)، به ترتیب با ضرایب پایداری ۸۲/۰، ۸۱/۰، ۷۹/۰ و ۷۶/۰ برحسب آلفای کرونباخ اندازه گیری شد. نتایج تحلیل داده ها از طریق آزمون رگرسیون و تحلیل مسیر نشان داد خانواده بر مبنای دین مداری و پایبندی بر ارزش های سنتی تقریبا ۴۰ درصد تغییرات اخلاق کار کارکنان را پیش بینی می کند. همچنین خانواده، دین مداری و نفی مدرنیزاسیون اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر اخلاق کار دارد.

Authors

صدیقه بحیرایی

دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان

اکبر اعتباریان خوراسگانی

دانشگاه ازاد اسلامی اصفهان (خوراسگان)