آینده پژوهی هوش کسب و کار در صنعت گردشگری

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 59

This Paper With 40 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JITORI-11-22_006

تاریخ نمایه سازی: 24 دی 1402

Abstract:

با وجود ظرفیت های بالقوه گرد شگری در کشور، به علت فقدان زیرساخت ها، موانع قانونی و تحریم های خارجی، گردشگران خارجی کمی در مقایسه با کشورهای رقیب از ایران بازدید می کنند. یکی از روندهای مهم در این صنعت، رشد چشمگیر استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات در این حوزه است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی سناریوهای آینده هوش کسب و کار در صنعت گردشگری ایران انجام شده است. تحقیق حاضر از نظر جهت گیری، کاربردی و از منظر هدف، اکتشافی است. همچنین از روش های کیفی و کمی برای تحلیل داده ها استفاده شد. جامعه نظری پژوهش، خبرگان گردشگری، آینده پژوهی و هوش کسب و کار بودند و نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند. تحقیق در سه مرحله انجام شد. در گام اول، پیشران های موثر روی آینده هوش کسب و کار در گردشگری از طریق مرور پیشینه و اخذ نظر از خبرگان، بدست آمد. در مرحله بعد، ۳۰ پیشران بدست آمده غربال و بعد با ایداس، اولویت بندی شدند. در ابتدا پیشران ها با آزمون دوجمله ای غربال شدند و ۲۰ پیشران از تحلیل حذف شد. ۱۰ پیشران باقیمانده با ایداس، ارزیابی و دو پیشران نوع فرهنگ تصمیم گیری و ورود گردشگران خارجی به عنوان پیشران های نهایی، انتخاب شدند. بر اساس پیشران های نهایی و کاربست ابزار تعاریف ریشه ای و کارگاه هم اندیشی، چهار سناریو با اسامی عصر شکوفایی، عصر ناهمسانی، خانه عنکبوت و عصر یخی پرورش یافت. سناریوهای عصر شکوفایی و عصر یخی، به ترتیب بهترین و بدترین شرایط را در مورد آینده هوش کسب و کار در گردشگری به تصویر می کشند.

Keywords:

Authors

سیده نیر ابطحی نصیری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

محمدحسن ملکی

دانشگاه قم

بهروز بیات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

تحفه قبادی

استادیار گروه مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گنید کاووس، ایران.