بررسی اثر مواجهه باسطوح تحت کشنده ی نانو ذرات نقره بر نرخ صافی خواری دوکفه ای Dressina polymorpha در دوره ی کوتاه مدت

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAEJ-13-1_003

تاریخ نمایه سازی: 24 دی 1402

Abstract:

نرخ فیلتراسیون یکی از شاخص های فیزیولوژیکی در دوکفه ای ها میباشد که نشان دهنده میزان اثرپذیری عملکرد فیلتراسیون موجود در مواجهه با آلاینده هاست. در این مطالعه تغییرات نرخ فیلتراسیون دوکفه ای های آب شیرین Dressina polymorpha پس از دوره مواجهه ۷ و ۱۴ روز با نانوذرات نقره مورد بررسی قرار گرفت. دوکفه ای ها از محیط طبیعی جمع آوری و به آزمایشگاه انتقال یافتند. توزیع ذرات نانو در آب مخازن با دستگاه DLS تست شد. دوکفه ای ها در مواجهه با غلظت های ۰.۲۵، ۲.۵ و ppm ۲۵ از نانوذرات به مدت ۱۴ روز قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین نرخ فیلتراسیون ۴۷.۷۴± ۹۶ ml min-۱ g-۱DW در گروه کنترل مشاهده گردید. در روز هفتم بالاترین نرخ فیلتراسیون در تیمار اول برابر با  ۶۴.۳۸ ± ۸۸.۵۸ ml min-۱ g-۱DW و کمترین میزان فیلتراسیون در تیمارسوم ۱۱.۸۱ ± ۴۷.۶۷ ml min-۱ g-۱DW مشاهده گردید. همچنین در روز هفتم تفاوت معنی داری در مقدار نرخ فیلتراسیون درتیماراول با شاهد مشاهده نشد (۰.۵>p) اما نرخ فیلتراسیون در تیمار سوم به صورت معنی داری  کمتر از سایر غلظت ها و گروه شاهد بود (۰.۵

Authors

بهزاد طعنه

دانشگاه هرمزگان

علی اکبر هدایتی

Gorgan Natural Resources and Agriculture Sciences University

مرتضی یوسف زادی

Hormozgan univesity