دوکفه ای Corbicula fluminalis (Müller, ۱۷۷۴) : شاخص زیستی نشان دهنده فلزات سنگین در زیستگاه های رودخانه زاینده رود

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 49

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAEJ-6-3_004

تاریخ نمایه سازی: 24 دی 1402

Abstract:

در این تحقیق انباشتگی فلزات سنگین کادمیوم، روی، مس و سرب در بدن و صدف دوکفه ای Corbicula fluminalis به عنوان پایشگر زیستی احتمالی آلودگی فلزات سنگین و رسوبات محل تجمع صدفها در زاینده رود در منطقه صفاییه اصفهان در دو فصل سرد و گرم سال ۱۳۹۳ ارزیابی شد. نتایج سنجش غلظت فلزات در بافتهای نرم و پوسته دوکفه ای و رسوبهای زیستگاه بعد از هضم نمونه ها با روش هضم اسیدی در دستگاه جذب اتمی با شعله، نشان داد که فلز روی در رسوبات فصل گرم و نیز فصل سرد، بیشترین غلظت را به ترتیب با ۸۰/۳ ± ۸/۲۸ و ۲۳/۱ ± ۹۷/۱۶ میکروگرم بر گرم وزن خشک داشته و به همین ترتیب غلظت روی در فصلهای گرم و سرد در بافت نرم دوکفه ای به ترتیب با میزان ۷۷/۳۳ ± ۲۲/۲۰۶ و ۰۲/۱۹ ± ۰۷/۸۹ میکروگرم بر گرم وزن خشک و نیز در پوسته صدفها به ترتیب با ۰۶/۳ ± ۵۷/۳۵ و ۱۰/۳ ± ۰۶/۳۳ میکروگرم بر گرم وزن خشک دارای بیشترین غلظت بوده است. غلظت سه فلز کادمیوم، سرب و روی در پوسته صدف دوکفه ای C. fluminalis در رودخانه زاینده رود بدون تاثیر فصل، می تواند نشان دهنده بزرگی میزان غلظت فلزات در رسوبات منطقه زیست آنها باشد. همچنین بافت نرم دوکفه ای C. fluminalis محل تجمع فلزات روی، سرب، مس و کادمیوم در زاینده رود بوده است.

Authors

حوریه موحدی

Shahr-e-Kord University

مهرداد فتح اللهی

Shahr-e-Kord University