بررسی اختلالات جنسی و عوامل موثر بر آن در زنان با خشونت خانگی ارجاع شده به مرکز پزشکی قانونی شهر شیراز

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 88

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AJCHOR-23-2_004

تاریخ نمایه سازی: 25 دی 1402

Abstract:

مقدمه: اختلالات عملکرد جنسی سبب بروز مشکلات جدی در زندگی خانوادگی و کیفیت زندگی می گردد . فاکتورهای متعددی بر عملکرد جنسی اثر دارند. در این راستا، تحقیق حاضر نیز با هدف بررسی اختلالات جنسی و عوامل موثر بر آن در زنان با خشونت خانگی ارجاع شده به مرکز پزشکی قانونی شهر شیراز انجام شده است.   روش کار: تحقیق حاضر، یک مطالعه توصیفی - مقطعی است، که از بین زنان با خشونت خانگی ارجاع شده به مرکز پزشکی قانونی، ۱۹۷ نفر به روش تصادفی ساده در مدت سه ماه در سال ۱۳۹۲ انتخاب شدند . ابزار گردآوری داده ها شامل فرم مشخصات دموگرافیک، پرسشنامه استاندارد سنجش خشونت علیه زنان،پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی (۲۸- GHQ ) و پرسشنامه استاندارد عملکرد جنسی ( FSFI ) بود،داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS/۱۸ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و از آزمون های آماری تی تست،مجذور کای،پیرسونورگرسیون استفاده گردید.   یافته­ها: میانگین و انحراف معیار سنی زنان ۷۲/۶ ± ۴۲/۳۰ سال بود. از مجموع ۱۹۷ زن دچار خشونت خانگی، ۹/۹۱ درصد دارای اختلال عملکرد جنسی و ۳/۸۵ درصد دارای اختلال روانی بودند. ابعاد علائم جسمانی (۰۲۷/۰ p= ) و اضطراب و بی خوابی (۰۰۴/۰ p= ) و سلامت عمومی کل (۰۴۱/۰ p= ) با اختلال عملکرد جنسی کل،ارتباط معکوس داشتند.اختلال عملکرد جنسی با دخالت خانواده همسر و سن همسر رابطه معنادار ومستقیم داشت.   نتیجه نهایی: اختلالات عملکرد جنسی نقش غیرقابل انکاری برسلامت روانی و زندگی زناشویی زوجین دارند و عوامل متعددی برآن تاثیر می گذارد.بنابر این توجه به این اختلالات از اهمیت ویژه ای برخوردار است.