بررسی خصوصیات جمعیت شناختی خانمهای مواجه شده با خشونت خانگی طی بارداری

Publish Year: 1387
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 60

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AJCHOR-16-2_001

تاریخ نمایه سازی: 25 دی 1402

Abstract:

مقدمه و هدف: زنان در تمام سنین در معرض خشونت هستند اما اوج ان در سالهای تولید مثلی است. مطالعه حاضر به منظور بررسی عوامل دموگرافیک مرتبط با خشونت خانگی طی بارداری انجام گرفته است. روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی است واحد های  مورد پژوهش را ۴۰۰ نفر از زنان  زایمان نموده بستری در بخش بعد از زایمان بیمارستانهای زینبیه و حافظ وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز که به طور تصادفی ساده انتخاب شده بودند تشکیل می دادند.  ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود . پرسشنامه ها از طریق مصاحبه و همچنین با مراجعه به پرونده واحدهای پژوهش و نوزادان آنها تکمیل گردید .  نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهند که بین خشونت روانی و فیزیکی با بیکار بودن شوهران واحدهای پژوهش، مصرف دخانیات توسط واحدهای پژوهش، مصرف دخانیات ، الکل مواد مخدر و داروهای اعصاب توسط همسران واحدهای پژوهش و سابقه ازدواج متعدد در همسران واحدهای پژوهش ارتباط وجود دارد. بین خشونت اجتماعی با سطح تحصیلی پایین و مصرف دخانیات توسط واحدهای پژوهش، بیکار بودن و مصرف مواد مخدر و داروهای اعصاب و سابقه ازدواج متعدد در همسران واحدهای پژوهش ارتباط وجود دارد. خشونت اقتصادی با بیکار بودن ،مصرف مواد مخدر و الکل توسط همسران واحدهای پژوهش در ارتباط بود.خشونت جنسی با سطح تحصیلی بالاتر در واحدهای پژوهش و مصرف داروهای اعصاب توسط همسران واحدهای پژوهش در ارتباط بود. نتیجه نهایی: شناخت عوامل دموگرافیک مرتبط با خشونت خانگی طی بارداری می تواند به کشف این  خشونتها و برنامه ریزی جهت برخورد با این مشکل کمک کننده باشد . مطالعات وسیعتر جهت شناخت عوامل مرتبط با خشونت در بارداری و عوارض ناشی از آن ضرور ی است.

Keywords:

Abuse / Domestic Violence / Physical Violence / Psychological Violence , خشونت خانگی , خشونت روانی , خشونت فیزیکی , سوء رفتار