بررسی تاریخی تاثیر توزیع ناموزون فضایی یارانه های کالاهای اساسی بر مهاجرت های روستایی- شهری در راستای نظام آتی سیاستگذاری در برنامه ریزی منطقه ای (مطالعه موردی: مهاجران روستایی شهر ایلام)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 42

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RAHBORD-15-60_005

تاریخ نمایه سازی: 26 دی 1402

Abstract:

هدف از پرداخت یارانه کالاهای اساسی، کمک به اقشار کم درآمد جامعه برای تحقق عدالت اجتماعی است، اما برخلاف تعریف فوق، به نظر می رسد توزیع ناموزون فضایی کالاهای اساسی یارانه ای در شهرها و روستاها در مقطع زمانی ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۴ ناعدالتی اجتماعی را سبب گردید. در این مقاله سعی شده است تا تاثیر توزیع ناعادلانه جغرافیایی یارانه های کالاهای اساسی بر مهاجرت های روستاییان در شهر ایلام در مقطع زمانی ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۴ مورد بررسی قرار گیرد؛ موضوعی که پیش از این در ادبیات توسعه ای کشور کمتر به آن پرداخته شده است. بر همین اساس، نوع تحقیق کاربردی، روش تحقیق توصیفی و تحلیلی، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات هم به صورت آمار توصیفی و استنباطی (آزمونهای t و فریدمن) است. جامعه آماری تحقیق، شامل خانوارهای مهاجر روستایی شهر ایلام است که در فواصل سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۴ به این شهر مهاجرت کرده اند که بر اساس نمونه گیری گلوله برفی تعداد ۷۲ سرپرست خانوار به دست آمد. نتایج تحقیق نشان می دهد که توزیع ناموزون فضایی یارانه های کالاهای اساسی و میزان اطلاعات خانوارهای مهاجر روستایی از آن بر انگیزه مهاجرت خانوارهای روستایی به شهر موثر بوده است که می تواند به عنوان تجربه ای تاریخی در نظام آتی سیاست گذاری در برنامه ریزی منطقه ای مورد توجه قرار گیرد.

Keywords:

کلمات کلیدی: یارانه کالاهای اساسی , مهاجرت های روستایی- شهری , عدالت اجتماعی , شهر ایلام