تعیین رابطه علی سبک رهبری تحول آفرین بر وفاداری معلمان مدارس مقطع ابتدایی ناحیه ۲ ارومیه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 51

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PCECONF01_043

تاریخ نمایه سازی: 8 بهمن 1402

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه علی سبک رهبری تحول آفرین بر وفاداری معلمان مدارس مقطع ابتدایی ناحیه ۲ ارومیه بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه معلمان مدارس ابتدایی ناحیه۲ ارومیه به تعداد ۵۸۵۹ نفر تشکیل داد. جهت نمونهگیری از روش نمونه گیری احتمالی تصادفی ساده استفاده گردید، و مطابق با نرم افزار تعیین حجم نمونه spss sample power تعداد ۲۶۵ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه های رهبری تحول آرین باس و آولیو (۲۰۰۰) که شامل ۲۰ گویه، در چهار بعد ملاحظه فردی، ترغیب ذهنی، انگیزش الهام بخش و نفوذ آرمانی میباشد که براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت تنظیم شده همچنین جهت سنجش وفاداری کارکنان از پرسشنامه ولز و همکاران (۲۰۰۱) که دارای ۱۲ سوال و ۲ بعد (وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری) میباشد استفاده شده است. تجزیه و تحلیلهای داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS۲۴ و Smart Pls۳.۲.۸ انجام گردیده است. نتایج نشان داد که رهبری تحول آفرین بر وفاداری معلمان مدارس ابتدایی تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد.

Authors

منیره نورجو

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آفاق(فرهنگی شاغل در آموزش و پرورش )

مینا اشرفیان

استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آفاق ارومیه، ارومیه، ایران

بهزاد امیری خوشاکو

فارغ التحصیل رشته مدیریت آموزشی گروه علوم تربیتی دانشگاه غیرانتفاعی آفاق ارومیه(فرهنگی شاغل در آموزش و پرورش )