مدل نهادینه سازی اصول و ارزش های اسلامی- انقلابی در پیکره سازمان های دفاعی - امنیتی ملی ج.ا.ایران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 69

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ASRQ-2-4_007

تاریخ نمایه سازی: 9 بهمن 1402

Abstract:

نهادینه سازی، فرایندی سه مرحله ای مبتنی بر شناخت، تمرین و درونی سازی به معنای ریشه سازی مفاهیم در باور و ذهن مخاطبان در اقدام و عمل و ادراک معانی مشترک است. هدف از تحقیق حاضر طراحی مدلی در جهت نهادینه سازی اصول و ارزش های اسلامی- انقلابی در سازمان های دفاعی - امنیتی می باشد.تحقیق پیش روی یک تحقیق کیفی با استفاده از روش گروه کانونی، گروهی از افراد متخصص (در این تحقیق ۷ نفر) به منظور جمع آوری اطلاعات، بررسی مسئله تحقیق، ضمن تبادل نگرش ها و ایده ها بوده که انتخاب آنها به صورت هدفمند و از بین خبرگان دانشگاهی نظامی عالی دفاع ملی، هوایی، دافوس و امام حسین(ع) به روش گلوله برفی انتخاب شده اند.در این تحقیق از بیانیه گام دوم به تعداد ۸ اصل و ۱۸ ارزش احصاء گردید که به منظور نهادینه سازی آنها با استفاده از مدل ترکیبی سه مرحله ای شناخت و آگاهی، تمرین و تکرار و درونی سازی به کمک آزمون آماری تست فریدمن نسبت به رتبه بندی آنها اقدام شد.نتایج تحقیق نشان می دهد که روش های آموزش گروهی؛ مشاوره، گفتمان و تعامل چهره به چهره (حضوری)؛ کارگاه آموزشی، در کنار شناخت الگوهای انسانی اسلامی – انقلابی و جلسات نقد، مناظره و آزاداندیشی دارای بیشتنرین تاثیر در مرحله شناخت و آگاهی و روشهای کتاب و جزوه، آموزش انفرادی مجازی و وعظ و خطابه دارای کمترین اثر در نهادینه سازی اصول و ارزش ها هستند. ارزیابی و پایش عملکرد برای مرحله تمرین و تکرار و هم چنین تبدیل اصول و ارزش ها به فرهنگ سازمانی نشانه مرحله درونی سازی در نهادینه سازی است.

Authors

نیک بخش حبیبی

دانش آموخته دکتری. مدیریت راهبردی. دانشگاه عالی دفاع ملی. ریاست گروه آینده پژوهی مرکز مطالعات راهبردی آجا. تهران، ایران.

کاظم جعفری

دانش آموخته دکتری. مدیریت منابع انسانی.دانشگاه دولتی سمنان. تهران.ایران.

محمدرضا محمدی تودشکی

دانش آموخته دکتری. عملیات مشترک نظامی. دافوس اجا. تهران.ایران.

مهرداد مصطفایی

دانش آموخته دکتری. عملیات مشترک نظامی. دافوس اجا. تهران.ایران. ان