پیش بینی عوامل هوش موفق بر خودپنداره تحصیلی (مورد مطالعه ای: دانش آموزان دوره دوم منطقه صومای برادوست ارومیه)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 60

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HPMECONF08_081

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1402

Abstract:

این پژوهش تحت عنوان پیش بینی سهم عوامل هوش موفق بر خودپنداره تحصیلی در دانش آموزان صومای برادوست انجام گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی پیش بینی سهم عوامل هوش موفق برخودپنداره تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه صومای برادوست می باشد. یک فرضیه در این پژوهش مطرح شده است و جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه صومای برادوست مشغول به تحصیل در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ که براساس تعداد آن ها ۴۳۷ نفر گزارش شده است می باشد و به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای صورت گرفت به ترتیب که نخست آمار بر اساس پایه تحصیلی نشان نتایج توزیع افراد نمونه داد که ۶۴ نفر از پاسخ دهندگان (۳۱.۵ درصد)، پایه دهم، ۷۱ نفر (۳۵.۰ درصد) پایه یازدهم، ۶۸ نفر (۳۳.۵ درصد) پایه دوازدهم بودند انتخاب گردید و به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید ابزارهای پژوهش شامل: پرسشنامه هوش موفق پالوس و ماریکوتوی(۲۰۱۳)؛ پرسشنامه مقیاس خود پنداره کودکان(اس سی) در ایران بودند. هدف تحقیق حاضر بررسی پیش بینی سهم عوامل هوش موفق برخودپنداره تحصیلی دانش آموزان دختر بود. نتیجه یافته های تحقیق نشان داد که بین متغیرهای هوش موفق و خودپنداره تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. بررسی هماهنگی یافته های تحقیق با تحقیقات گذشته در قالب فرضیه بیان می گردد. داده های پژوهش با استفاده از های آمار توصیفی (شاخص های مرکزی و پراکندگی) و آمار استنباطی (رگرسیون، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t گروه های مستقل) و با کمک نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج توزیع افراد نمونه بر اساس پایه تحصیلی نشان داد که ۶۴ نفر از پاسخ دهندگان (۳۱.۵ درصد)، پایه دهم، ۷۱ نفر (۳۵.۰ درصد) پایه یازدهم، ۶۸ نفر (۳۳.۵ درصد) پایه دوازدهم بودند.

Authors

آرش حسینی

کارشناس مهندسی برق قدرت (دانشگاه قاضی طباطبایی ارومیه)

هوشیار حسینی

دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی(دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه)