مقایسه هزینه اثربخشی درمان بیماری کرون با آنتی بادی مونوکلونال اینفلکسی ماب نسبت به شیوه های رایج درمانی در ایران 1388

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 3,309

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IPTE02_033

تاریخ نمایه سازی: 27 فروردین 1392

Abstract:

هدف: مقایسه هزینه- اثربخشی درمان بیماری کرون متوسط تا شدید با آنتی بادی مونوکلونال اینفلکسی ماب نسبت به شیوه های رایج درمانی در ایران روش کار: برای دستیابی به اطلاعات مربوط به اثر بخشی بالینی و هزینه – اثربخشی دارو در دنیا از متدولوژی مرور نظام منداستفاده شد. برای انجام ارزیابی اقتصادی در داخل کشور، از تحلیل هزینه – مطلوبیت استفاده شد. برای انجام تحلیل و محاسبهنسبت هزینه مطلوبیت افزایشی، درخت تصمیم با پیگیری پنج ساله طراحی گردید و 0111 بیمار فرضی 01 سال به بالا با وزن 57 کیلوگرم درمدل وارد گردید تا درمان با داروی اینفلکسی ماب نسبت به مراقبت معمول مقایسه گردد. هزینه ها از منظر وزارتبهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس پروتوکل های درمانی رایج محاسبه گردید. سه پیامد مهم خاموشی، پاسخ بالینی و جراحی نیز با استفاده از مطالعات بالینی به عنوان پیامدهای مطالعه تعیین گردیدند در تمامی مطالعات انجام شده در سایر کشورها استقاده از اینفلیکسیماب برای بیماری های کرون هزینه – اثر بخت نبوده است. در مطالعه حاضر نیز اختلاف بسیار زیاد هزینه ها بین دو راهبرد درمان معمول و درمان با اینفلیکسیماب، نشان داد که اینفلکسی ماب راهبردی هزینه – اثر بخت نیست. بنابراین تحلیل حساسیت از این جهت انجام شد تا در صورتی که دولت بخواهدیارانه به این دارو تخصیص دهد میزان حمایت مالی دولت مشخص گردد. تحلیل حساسیت انجام شده روی قیمت دارو نشان داد اگر برای بیماران به مبتلا به بیماری کرون قیمت هر ویال اینفلیکسیماب بین 001،111 ریال تا 0،071،111 ریال گردد،نسبت هزینه مطلوبیت افزایشی از معیار سازمان جهانی بهداشت کمتر بوده و مداخله هزینه اثر بخت خواهد بود

Keywords:

بیماری کرون – اینفلیکسیماب – اررزیابی اقتصادی

Authors

نجمه مرادی

دانشجوی دکترای اقتصاد و مدیریت دارو ، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پ

مرضیه زنگنه

کارشناسی ارشد اقتصاد سلامت

شهرام توفیقی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... الاعظم عج

علی اکبری ساری

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران