بررسی ارتباط بین نوع موسسات حسابرسی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 103

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EINB07_048

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1402

Abstract:

حاکمیت شرکتی مطلوب ، حیات سالم بنگاه اقتصادی را در دراز مدت هدف قرار می دهد و به این دلیل در صدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد.رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکتها موضوعی مهم در مباحث حسابداری است. حاکمیت شرکتی بر آن است که جو شفافیت، راستی و پاسخگویی را در مدیریت سازمان تقویت نماید. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتها میباشد. بدین منظور داده های ۱۰۹ شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۹۰تا ۱۳۹۵ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مدلهای پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و رگرسیون چند متغیره آزمون شدهاند.نتایج پژوهش نشان میدهد که در شرکتهای مورد بررسی بین نوع موسسات حسابرسی با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.

Authors

سعید شهابی نژاد

حسابرس ارشد

سیده معصومه هاشمیان

دکتری دانشگاه شهید باهنر کرمان