بررسی مطالعه شاخصهای هویت تاریخی و فرهنگی در فضای شهری بافت تاریخی نمونه موردی بازار کرمانشاه

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JDKHZ01_012

تاریخ نمایه سازی: 12 بهمن 1402

Abstract:

در زمینه شهرسازی و معماری مفهوم هویت شهری به عنوان یک ابعاد مهم و پویا مورد بررسی قرار گرفته است. این مقاله به بررسی نقش بازارها به خصوص بازار کرمانشاه به عنوان یک نمونه نمایانگر از بازارهای ایرانی در ایجاد و حفظ هویت شهری می پردازد. تحقیق حاضر به بررسی چگونگی تاثیر بازارها بر تشخیص و ایجاد هویت شهری با تاکید بر بازار کرمانشاه پرداخته و اهمیت نگهداری از ویژگیهای فرهنگی و تاریخی بافت شهری را برجسته میسازد. با تاکید بر مشارکت فعال شهروندان و تاثیرات اقتصادی و اجتماعی بازار تحقیق حاصل از این مقاله مسیرهای افزایش هویت شهری و توسعه پایدار را برای شهرها مورد بحران قرار می دهد. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی که هدف آن سنجش شاخصهای هویت تاریخی و فرهنگی در فضای شهری بالاخص بافت تاریخی مانند بازار میباشد و به لحاظ نوع داده ها هم کیفی و هم کمی محسوب میشود. در این پژوهش از انواع ابزارهای تحقیق از جمله مطالعه و بررسی اسناد و مدارک نوشتاری و تصویری استفاده شده است. در این مقاله تاثیر بازارها بر هویت شهری با تاکید بر بازار کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق نشان میدهد که بازارها به ویژه بازار کرمانشاه، نقش بسزایی در حفظ و ایجاد هویت شهری ایفا میکنند نگهداری از ویژگیهای تاریخی و فرهنگی بافت شهری مشارکت فعال شهروندان و تاثیرات اقتصادی و اجتماعی بازارها اهمیت زیادی در تعیین هویت شهری دارند در این سیاق بازار کرمانشاه به عنوان یک نمونه موفق از بازارهای ایرانی نقش برجسته ای در حفظ و تقویت هویت شهری ایفا می کند.

Authors

علی علایی

استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

سارا غلامی سیوکی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

پری یا بهرامی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه