بررسی تغییرات سطحی آب تالاب های استان گلستان با استفاده از تصاویر ماهواره ای

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 272

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CMUECONF10_046

تاریخ نمایه سازی: 12 بهمن 1402

Abstract:

در دهه های اخیر، بررسی تغییرات و نوسان های سطح آب دریاها و دریاچه ها به منظور حفاظت از آنها به لحاظاهمیت و موقعیت این مجموعه های آبی و نیز به عنوان یک میراث طبیعی، در بین کشورها در سطح ملی ومنطق های جایگاه ویژه ای پیدا کرده اس ت. در این مطالعه برای اولین بار روند تغییرات بلند مدت سه تالاببین المللی استان گلستان واقع در شهر گنبدکاووس بخش داشلی برون، شامل آجی گل، آلاگل و آلماگل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرف ت و تغییرات سطحی آب این تالاب ها در طی بازه زمانی ۱۹۸۵ - ۲۰۲۳ با استفاده ازسامانه کاربردی و قدرتمند گوگل ارث انجین مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز در این تحقیق شاملتصاویر ماهواره لندست و تصاویر گوگل ارث انجین می باشد که هر یک به طور جداگانه شرح داده می شوند براساس نتایج حاصل از شاخص NDWI و سامانه گوگل ارث انجین، میانگین مساحت تالاب آجیگل۵۲۲ / ۱۰۹ هکتار، تالاب آلا گل ۸۲۳ / ۹۲۱ هکتار و تالاب آلماگل ۸۰۷ / ۱۰۳ هکتار بود ه است. همچنین طی بازهزمانی مورد مطالعه از ۱۹۸۵ تا ۲۰۲۳ ، طی ۷ دوره زمانی مساحت تالاب ها با استفاده از شاخص NDWI موردبررسی قرار گرفت که نشان داد نوسانات زیادی در طی سال های اخیر رخ داده است که روندی کاهشی را نشانمی دهد. در واقع نوسانات زیاد در تالاب ها می تواند در فصول مختلف سال ناشی از عوامل مختلفی همچونخشکسالی، سیلابها، برداشت های بی رویه و تغییر اقلیم در بازهه ای مختلف باشد که روند صعودی و نزولی رادر طی بازه زمانی مورد مطالعه، برجای گذاشته است.

Authors

میثم عسکری جبار آبادی

دانشجو کارشناسی ارشد علوم و مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبیعی

امیرحسین معصومی

دانشجو دکتری منابع طبیعی گرایش علوم و مهندسی مرتع، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده منابع طبیعی