معیارهای ارزیابی شرکت مجری (پیادهساز) راه حل برنامهریزی منابع سازمان در صنعت پخش کشور ایران

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 72

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CSJI-2-1_006

تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1402

Abstract:

رقابتی شدن محیط کسبوکار، ضرورت ایجاد یکپارچگی درون سازمانی و برون سازمانی در محیط زنجیره تامین، تحول گسترده در حوزه فناوری سیستم های اطلاعاتی و... از عوامل اصلی شکل گیری راهحلهای برنامه ریزی منابع سازمان (ERP ) هستند. این راهحلها با ایجاد یکپارچگی مدیریتی و عملیاتی درون سازمانی و برون سازمانی و تسهیل و تسریع فرایندهای کسبوکار، کارایی و اثربخشی عملیاتی سازمان ها را افزایش داده و آن ها را برای حضور در بازار رقابتی آماده می نمایند. ارزیابی و انتخاب مناسبترین شرکت مجری (پیادهساز) یک راهحل نرمافزاری، خصوصا ERP، یکی از مشکلات اساسی شرکتهای صنعت پخش ایران است، لذا محقق در یک تحقیق کاملا کاربردی، از طریق ارائه "یک مدل بومی سازی شده برای انتخاب راه حل ERP در صنعت پخش کشور ایران" تلاش نموده است تا بر اساس این مدل که در این مقاله به اختصار به آن پرداخته شده است ، با شناسایی و طبقهبندی انواع معیارها و شاخصهای موثر، نقشه راهی برای ارزیابی شرکتهای مجری (از میان انواع آلترناتیوهای انتخاب شده) برای انواع شرکتهای کوچک، متوسط و بزرگ صنعت پخش ارائه نماید. در این نقشه راه پنج معیار زیر به عنوان معیارهای اصلی برای ارزیابی شرکتهای مجری و نهایتا انتخاب یک شرکت مجری، تعیین شده اند. معیار اول: ارزیابی شرکت مجری از جنبه راه حل نرم افزاری، معیار دوم: ارزیابی شرکت مجری از جنبه پیاده سازی راه حل، معیار سوم: ارزیابی شرکت مجری از جنبه خدمات پس از پیاده سازی راه حل، معیار چهارم: ارزیابی شرکت مجری از جنبه هزینه و منفعت و معیارهای مالی، معیار پنجم: ارزیابی شرکت مجری از جنبه خدمات و ویژگی های عمومی. در این پژوهش از تکنیک دلفی استفاده شده که در این مقاله به اختصار به نحوه استفاده از آن و نحوه محاسبات و اعتبارسنجی نتایج اشاره شده است.

Keywords:

راه حل برنامه ریزی منابع سازمان , صنعت پخش , بومی سازی , معیار ارزیابی , نقشه راه

Authors

سمیه رحمانی

کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات – گرایش کسبوکار الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، دانشکده مدیریت و اقتصاد، تهران، ایران

سید عبداله امین موسوی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، دانشکده مدیریت و اقتصاد، تهران، ایران

اسلام ناظمی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، تهران، ایران

سعید امامی

سرپرست گروه تخصصی نرم افزارهای پیشرفته سازمانی انجمن انفورماتیک ایران، عضو هیئت مدیره و مدیر گروه تخصصی نرم افزار انجمن مدیریت اجرایی ایران، تهران، ایران