نقش کارکردی پلیس افتخاری در کنترل ترافیک شهری

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TMSJR-14-1_005

تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1402

Abstract:

از مهم ترین فرصت ها و مقدورات بالقوه نیروی انتظامی در استقرار نظم و امنیت انتظامی، رابطه منطقی و صمیمانه با مردم است. مردم، بزرگ ترین سرمایه اجتماعی و مخاطب ناجا و علت وجودی این نیرو به شمار می روند. پس بدون مشارکت و همکاری مردم، نظم و به طور خاص نظم انتظامی وجود نخواهد داشت. در همین راستا، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران کوشش کرده است زمینه های حضور جدی در جامعه و مشارکت هرچه بیشتر شهروندان در کنترل نظم ترافیکی و  جابه جائی (شدآمد) شهری را به صورت سازماندهی شده (در قالب پلیس افتخاری) فراهم آورد. تحقیق حاضر، با هدف بررسی نقش پلیس افتخاری در کنترل ترافیک و شدآمد شهری در منطقه غرب تهران، انجام شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، به روش پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه کارکنان شاغل فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران است که در طول جذب و به کارگیری عوامل پلیس افتخاری در سطح استان فعالیت داشته اند و تعداد ۲۶۴ نفر به عنوان حجم نمونه محاسبه شده است. ابزار تحقیق پرسش نامه محقق ساخته بوده که روایی آن با نظر اساتید و نخبگان امر مورد تایید قرار گرفته و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به مقدار ۸۳/۰ محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین همه شاخص های مربوط به عملکرد مشارکتی پلیس افتخاری در کنترل ترافیک و شدآمد شهری پایین تر از میانگین متوسط قرار دارد. هم چنین، بررسی میانگین مجموع شاخص های ارزیابی نقش اجرایی پلیس افتخاری در حوزه نظم ترافیکی و  شدآمد شهری در فرماندهی انتظامی ویژه غرب تهران نشان داد که حد بالای این دامنه کمتر از ۳ بوده و عملکرد مشارکتی پلیس افتخاری در در کنترل ترافیک و شدآمد شهری در حد متوسط به پایین مورد تایید است. بررسی میانگین عملکرد مشارکتی پلیس افتخاری در شهرستان های تابعه استان نیز حاکی از اختلاف موجود در عملکرد کلی عوامل پلیس افتخاری در شهرستان های مختلف است.

Authors

محمد جوانمرد

اطلاعات، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین