ارزیابی میزان آمادگی سازمانی در پیاده سازی مدیریت جهادی در دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 61

This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CPA-1-3_006

تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1402

Abstract:

این تحقیق با در نظر گرفتن هدف تحقیق نوعی از تحقیقات کاربردی می باشد . از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در این پژوهش شامل مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسناد و مدارک و پرسشنامه محقق ساخته است. جمعیت آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل به تعداد۱۹۰نفر می باشد. و با استفاده کردن از جدول کرجسی و مورگان تعداد۱۲۳نفر شامل نمونه ازسبک نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد.برای تحلیل داده ها از روش تحلیل فراوانی ویژگی های دموگرافیک نمونه ها، برای تحلیل استنباطی، از روش کای اسکوار برای بررسی نظرات پاسخ دهندگان استفاده شد. همچنین برای بررسی سوالات و یا اهداف تحقیق در راستای بررسی عوامل سازمانی و مولفه های آن از آزمون t تک متغیره استفاده گردید. همچنین برای بررسی روابط بین متغیرهای جامعه از نرم افزار SPSS استفاده گردید.نتایج نشان داد آمادگی سازمانی و متغیر های آن بر پیاده سازی مدیریت جهادی تاثیر معناداری دارد. متغیر ها و نمرات تی نشان داد همراستایی استراتژیک با نمره ۶/۶۲ بالاترین تاثیر و رسالت و دانش محوری با نمره ۹/۵۱ کمترین تاثیر را دارد.

Keywords:

Authors

nasim piralaye

گروه مدیریت دولتی-دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه علامه طباطبایی- تهران- ایران

mohamad rohi

گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران