تاثیر بی نزاکتی سرپرست بر رفتارهای انحرافی در محیط کار از طریق هوش هیجانی و ناامنی شغلی(مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان))

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 82

This Paper With 41 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CPA-1-3_005

تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1402

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بی نزاکتی سرپرست بر رفتارهای انحرافی در محیط کار از طریق هوش هیجانی و ناامنی شغلی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) به تعداد ۶۶۰ نفر تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد ۲۴۲ نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه ناامنی شغلی واندر الست و همکاران(۲۰۱۴)، پرسش نامه رفتارهای انحرافی در محیط کار خالد و همکاران (۲۰۲۲)، پرسش نامه بی نزاکتی سرپرست کورتینا و همکاران (۲۰۰۱) و پرسش نامه هوش هیجانی لمن و سیمپسون (۱۹۹۲) بودند که روایی پرسش نامه ها بر اساس، روایی محتوایی، صوری و سازه مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطلاحات لازم روایی مورد تائید قرار گرفت و از سوی دیگر پایایی پرسش نامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب ۷۷/۰، ۸۸/۰، ۸۲/۰ و ۸۰/۰ برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مشتمل بر مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بی نزاکتی سرپرست بر رفتارهای انحرافی در محیط کار تاثیر مثبت داشت که ضریب این تاثیر ۶۲/۰ بود و هم چنین، نتایج نشان داد که هوش هیجانی و ناامنی شغلی رابطه بی نزاکتی سرپرست با رفتارهای انحرافی در محیط کار واسطه کردند.

Keywords:

بی نزاکتی سرپرست , رفتارهای انحرافی در محیط کار , هوش هیجانی , ناامنی شغلی

Authors

Abbas Ghaedamini Harouni

دانش آموخته دکتری مدیریت، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فارسان ، ایران

Sadegh Omidi

کارمند ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فارسان، چهار محال و بختیاری، ایران

Zahra Eskandari Farsani

دانشجوی کارشناسی حسابداری، دانشگاه جامع علمی و کاربردی مرکز فارسان، چهارمحال و بختیاری، ایران

ali morad khosravi

مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز فارسان، چهارمحال و بختیاری، ایران