کاوشی بر ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توسعه در ایران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 75

This Paper With 29 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CPA-1-3_002

تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1402

Abstract:

زمینه و هدف: توسعه به عنوان مفهومی چند بعدی همواره مورد توجه خط مشی گذاران و کارگزاران دولتی بوده است و در بسیاری از مطالعات صرفا بر بعد اقتصادی توسعه تمرکز گردید، اما در پژوهش حاضر علاوه بر بعد اقتصادی، بر ابعاد سیاسی و اجتماعی توسعه در ایران نیز توجه شد و در این راستا از جلد اول مجموعه «۸۰ سال اطلاعات» از انتشارات موسسه اطلاعات که در آن رویدادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران در بازه زمانی ۱۳۵۷-۱۳۰۴ مورد اشاره قرار گرفت، استفاده شد.روش شناسی: روش پژوهش از نوع کیفی است که در زمره پژوهش های تفسیری قرار می گیرد و از روش تحلیل مضمون جهت تحلیل داده های حاصل از متن کتاب استفاده شد.یافته ها: تعداد ۱۶، ۳۱ و ۳۳ مفهوم برای ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توسعه از متن کتاب احصاء گردید و به ترتیب تعداد ۹، ۱۳ و ۱۶ مضامین اصلی، سازمان دهنده و فراگیر به ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی توسعه در ایران تخصیص یافت و پژوهشگر با توجه به انگاره های ذهنی خویش، روابط بین مضامین را در قالب شبکه مضامین توسعه ترسیم کرد. نتیجه گیری: ایران در بازه زمانی مورد مطالعه از پیشرفت های قابل توجهی در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برخوردار بوده است، ضمن اینکه نظام برنامه ریزی دولتی در این دوران، تضادهای چندگانه ای نظیر کنترل و نفوذ دولت در بخش های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را به همراه داشته است.

Authors

Hamed Mohammadi

دکتری،، مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران