بررسی تاثیر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نوآوری خدمات (موردمطالعه: شرکت های بیمه در شهر تهران)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 105

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SME-9-3_003

تاریخ نمایه سازی: 15 بهمن 1402

Abstract:

هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نوآوری خدمات می باشد. روش این تحقیق جزء تحقیقات توصیفی و از حیث گرد آوری داده ها از شاخه پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش یکی از سازمان های دولتی در شهر تهران است. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای استاندارد با طیف لیکرت ۵ گزینه ای از «کاملا مخالف» تا «کاملا موافق» تنظیم شد. روایی صوری با استفاده از نظر اساتید گروه مدیریت و روایی سازه پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی و نیز پایایی متغیرهای پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت. پس از اطمینان از روایی و پایایی، این پرسشنامه به صورت حضوری در جامعه آماری توزیع گردید و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS۲۸ و Smart PLS۴ انجام شد. نتایج نشان داد که پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نوآوری خدمات تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

Keywords:

پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات , نوآوری خدمات.

Authors

داود موذن

کارشناسی، مدیریت برنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه علمی کاربردی واحد ۲۰، تهران، ایران