نقش فرهنگ سازمانی در ارتقاء بهره وری منابع انسانی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 85

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRCMMS07_091

تاریخ نمایه سازی: 16 بهمن 1402

Abstract:

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی انسانی می پردازد. سوال اساسی تحقیق عبارت است از اینکه آیا سطح بالای مولفه های فرهنگ سازمانی مورد استفاده در پژوهش حاضر به سطح بالای بهره وری نیروی انسانی منتهی میشود جامعه آماری پژوهش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران است و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده به تعیین نمونه پرداخته شد روش گردآوری داده ها پرسشنامه حضوری بوده و از روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی استفاده شده است نتایج حاصله حاکی از وجود رابطه معنی دار بین همه مولفه های فرهنگ سازمانی و بهره وری نیروی انسانی است. در پایان با توجه به یافته های پژوهش، پیشنهاداتی ارائه شده است.

Keywords:

فرهنگ فرهنگ سازمانی , بهره وری , بهره وری منابع انسانی مدیریت منابع انسانی.

Authors

سحر قلوبی

مدرس دانشگاه علمی وکاربردی تصمیم یار توس،مشهد،ایران

هادی زینلی زاده

دانشجوی حسابرسی دانشگاه علمی وکاربردی تصمیم یار توس،مشهد،ایران

تکتم سعیدی خجسته

دانشجوی حسابرسی دانشگاه علمی وکاربردی تصمیم یار توس،مشهد،ایران

حسن آقای مزرجی

دانشجوی حسابرسی دانشگاه علمی وکاربردی تصمیم یار توس،مشهد،ایران

سیدمهدی موسوی

دانشجوی حسابرسی دانشگاه علمی وکاربردی تصمیم یار توس،مشهد،ایران