بررسی تجربی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و میزان حساسیت عملکرد نسبت به پاداش مدیر اجرایی در صندوق ذخیره فرهنگیان (مطالعه موردی: استان های فارس و کهکیلویه و بویراحمد)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 39

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ARMA-8-29_007

تاریخ نمایه سازی: 16 بهمن 1402

Abstract:

پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی و به صورت پیمایشی گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه پرسنل حسابداری و مالی صندوق ذخیره فرهنگیان در سطح دو استان فارس و کهکیلویه و بویراحمد بوده که ۱۰۲ نفر را شامل شده است. با توجه به حجم پایین جامعه آماری، همین تعداد به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده شده است. از اعتبار سنجی مدل اندازه گیری و معیارهای نیکویی برازش جهت اندازه گیری حساسیت عملکرد نسبت به پاداش مدیران اجرایی برای بررسی و دقت بیشتر آزمون ها استفاده شد. نتایج، نشان داد که ارتباطی معنادار بین دو متغیر محافظه کاری حسابداری و حساسیت عملکرد نسبت به پاداش مدیران اجرایی وجود دارد و هر دو بعد محافظه کاری پیش رویدادی (غیرشرطی) و پس رویدادی (شرطی) قدرت بالایی در پیش بینی کنندگی حساسیت عملکرد نسبت به پاداش مدیران اجرایی دارند.

Keywords:

محافظه کاری- حساسیت عملکرد نسبت به پاداش مدیران اجرایی- حسابداری- آموزش و پرورش- صندوق ذخیره فرهنگیان.

Authors

خلیفه محمدی

دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی نورآباد ممسنی.

مهرداد صالحی

استادیار حسابداری واحد نورآباد ممسنی، دانشگاه آزاد اسلامی نورآباد ممسنی، ایران.