تاثیر آب هوشمند بر روی ازدیاد برداشت مخازن کربناته

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 100

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JNEC-1-2_004

تاریخ نمایه سازی: 17 بهمن 1402

Abstract:

چکیده: بخش قابل توجهی از ذخایر نفتی جهان مخازن کربناته شکافدار هستند که به دلیل ترشوندگی سنگ و متراکم بودن ماتریکس، بازده بازیابی نفت خیلی کمی دارند. اگر ترشوندگی سنگ مخزن از حالت عمده نفت تر به آب تر به منظور افزایش آشام آب به سنگ اشباع شده از نفت تغییر یابد، بازده بازیابی نفت به طور قابل ملاحظه ای بهبود می یابد. از میان این روش ها تزریق آب ارتقاء یافته یا آب هوشمند، با توجه به تقابل فیزیکی و شیمیایی بین سنگ و سیال در سال های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. از نمک های NaClوKClوMgCl۲وCaCl۲وNa۲SO۴وK۲SO۴وMgSO۴  برای هوشمندسازی آب و از گاز CO۲برای کربناته کردن آن استفاده شده است.آزمایشات زاویه تماس برای بیان تغییر ترشوندگی سنگ کربناته با آب هوشمند و آب هوشمندکربناته انجام شده است. این آزمایشات خاصیت تغییر ترشوندگی مواد تزریقی را به خوبی نشان می دهند. تست های سازگاری با آب سازند نیز انجام شدند ونتایج حاصل حاکی از سازگاری تمامی  نمک ها  با آب سازند بود. کمترین مقدار کشش بین سطحی آب و نفت در غلظت های مختلف آب هوشمند بدست آمده است که در محلول ۲۰۰۰ppm از نمکK۲So۴ شاهد کمترین مقدار کشش بین سطحی به مقدار۲۳۳/۱۰mN/mبوده ایم. آنالیز آب هوشمند کربناته در معرض سنگ نشان می دهد که میزان یون Mg۲+  در مقایسه با Ca۲+ در سنگ کربناته مورد آزمایش بیشتر بوده است پس می توان گفت که جنس سنگ، دولومیت است.