فرایندهای توسعه اکوسیستم نوپدید فناوری بلاکچین در حسابداری و مدیریت

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 65

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MGTCONF06_009

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1402

Abstract:

حوزه فناوری نوپدید بلاک چین و کاربردهای آن در حسابداری، مدیریت و سیستم های برنامه ریزی منابعسازمانی، توجه بسیاری از محققان را به خود جلب نموده است. فناوری نوپدید بلاکچین می تواند دگرگونیمعماری سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی امروزی را به دنبال داشته باشد و محدودیت های اینسیستم های متمرکز را از میان بردارد. از این رو، هدف مطالعه حاضر بر دو مبنا شکل می گیرد: نخستاینکه، این مقاله به تعریف و تجزیه و تحلیل چینش معماری نوآورانه بلاک چین در قالب یک چارچوباکوسیستم می پردازد و بر این اساس، یک مدل مفهومی از حسابداری سه گانه را پیشنهاد می کند که می تواندروشهای حسابداری کنونی را دگرگون سازد. مورد دوم اینکه این مقاله ترکیب سازی مدیریت هزینه وزنجیره تامین در فناوری بلاک چین را بررسی می کند که این موضوع علاوه بر تبیین چالش ها و مزایایمتعدد، راهکارهای عملی را برای پژوهش های آتی نیز پیشنهاد می نماید. پژوهش حاضر بر مبنای یکتحلیل کیفی اکتشافی از مجموعه گسترده ای از ادبیات پژوهشی جدید و بیش از ۵۰ پژوهش در مجلاتمعتبر انجام میگیرد. اهداف نوآورانه و اصلی این مطالعه، کاوش، روندیابی و به کارگیری فناوری بلاک چینبه عنوان یک اکوسیستم نوپدید است که به طور بالقوه می تواند با حسابداری سه گانه درهم آمیخته شود.مضاف بر این موارد، پژوهش حاضر، ابعاد نظری، فنی و تجاری در مورد حسابداری سه گانه را نیز تجزیه وتحلیل می کند، زیرا یافته های پژوهشی اندکی در این زمینه بدست آمده است. علاوه بر این، این پژوهشحاضر تلاش دارد تا پیامدهای بلاک چین به عنوان یک اکوسیستم را در حوزه مدیریت هزینه، زنجیره تامینو مدیریت موجودی از دیدگاه اکوسیستم، تجزیه و تحلیل نماید. این امر به سازمانها و متخصصان درچگونگی درک و بررسی بیشتر این فناوری نوپدید کمک خواهد نمود.

Keywords:

Authors

عرفه محقق

استادیارگروه حسابداری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

فرید رضازاده

دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران