بررسی نقش نوآوری در تکنولوژی بر حاکمیت شرکتی و کاهش ریسک حسابرسی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 143

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MGTCONF06_025

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1402

Abstract:

میحط کسب و کار، پویا دستخوش تغییر و تحول است. همچنین فناوری مدام در حال تغییر و پیچیده ترشدن است. شرکت ها و سازمانها به دنبال فناوری جدید برای ارتقای کارایی فراید های کسب و کارشانهستند و از این رو سیستم های اطلاعاتی پیچیده تر شده اند. حوزه حسابرسی نیز از این قاعده مستثنینبوده و به شدت تحت تاثیر توسعه فناوری اطلاعات قرار گرفته است. با کامپیوتری شدن هرچه بیشترسازمان ها، تصمیم گیران بیشتر نگران صحت داده ها یا اطلاعاتی می شوند که باید بر اساس آن تصمیمهای راهبردی بگیرند. تحقیق حاضر از نظرهدف، از نوع تحقیقات کاربردی بوده و با توجه به ماهیت موضوع،از لحاظ روش انجام تحقیق در زمره تحقیقات توصیفی می باشد. رشد و توسعه روزافزون فناوری اطلاعات،تحولات بسیاری را در زمینه های مختلف از جمله حوزه های اقتصادی به ارمغان آوردهاست. عصر حاضرعصر اطلاعات است؛ همگان بر این موضوع که حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است، اذعان دارند. روشها وفرآیندهای معاملاتی کسب و کار شرکتها، با استفاده از فناوری های نوین اطلاعات تغییر یافته و این موضوع،حسابداری را تحت تاثیر قرار داده است. بکارگیری عوامل فناوری در آموزش حسابداری با استفاده از منابعالکترونیکی و همچنین استفاده از اطلاعات نظری مناسب در آموزش حسابداری، شرایطی را برایدانشگاه هادر ایجاد یک محیط تعاملی برای حفظ هشیاری دانشجویان بوجود می آورد. امروزه فناوری اطلاعات نقشیاساسی در همه زمینه های فعالیت یک شرکت ایفا می کند. به طور کلی فناوری اطلاعات بعنوان منبعیارزشمند محسوب شده و توانایی مدیران و کارکنان را افزایش داده و امکان تحقق اثربخش اهداف سازمانرا به مراه افزایش بهره وری میسرمی سازد. باتوجه به مطالب گفته شده در این تحقیق به این نتیجه رسیدیمکه نوآوری در تکنولوژی باعث کاهش ریسک حسابرسی می گردد.

Authors

امین دریاکیش زیرک

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار

سعید واصلی

استاد دانشکده حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار