بررسی اثر افزودن تالک به فریتهای مختلف مورد استفاده در انگوب کاشی سرامیک کف بر خواص فیزیکی سطح

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 91

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICC12_080

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1402

Abstract:

از معیارهای مهم برای ارزیابی سرامیکهای ساختمانی میزان جذب آب آنهاست. برای بررسی خاصیت جذب آب در سرامیکها، میزان حفرات داخل سرامیک و همچنین کانالهای مویرگی داخل سرامیک باید مورد بررسی قرار گیرد. با تغییر ترکیب مواد مورد استفاده در بدنه و انگوب و استفاده از مواد گدازآور، میتوان پدیده های سطحی و خاصیت جذب آب را کنترل کرد. در این تحقیق اثر افزودن تالک، بر سه نوع انگوب ساخته شده از فریت مورد استفاده در صنعت شامل فریت با بر چسب GMO۴ و دو نمونه فریت با ترکیبات دولومیتی و همچنین کلسیمی مورد بررسی قرار گرفت. پس از اعمال انگوبها و لعاب بر روی بیسکوییت، به مدت ۴۵ دقیقه در کوره خط تولید با دمای ۱۱۲۸ C قرار داده شد. آزمایشهای اندازهگیری درصد جذب آب، استحکام خمشی، درصد انقباض و رنگ سنجی بر روی نمونه ها انجام شد. نتایج نشان میدهد که با تغییر ترکیب فریت، میزان جذب آب و سفیدی سطح انگوب و لعاب تغییر کرده است. همچنین با افزودن تالک، اثر کاهش جذب آب در سه نمونه شامل فریتهای مختلف مشاهده می-شود. استحکام خمشی با افزودن تالک بیشتر و روشنی سطح نمونه ها (L*) کاهش یافته است. نمونه های آماده شده توسط میکروسکوپ الکترونی (SEM ) و پراش پرتو (XRD) X مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفتهاند. تصاویر میکروسکوپی نمونه ها نشان میدهد با افزودن تالک ذرات انگوب سینتر و به یکدیگر چسبیده اند. از این رو کاهش میزان جذب آب را می توان به دلیل بسته شدن راه نفوذ آب به روی سطح دانست.

Authors

الهام رزاقی

کارشناسی ارشد، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد، ایران، صندوق پستی:.۸۹۱۹۵- ۷۴۱

محسن خواجه امینیان

استادیار، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد، ایران، صندوق پستی:.۸۹۱۹۵ -۷۴۱

حکیمه زارع

استادیار، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد، یزد، ایران، صندوق پستی:.۸۹۱۹۵ -۷۴۱