بررسی اثر تغییر ترکیب بر رفتار تبلور و خواص شیشه های اپال شوک پذیر

Publish Year: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 69

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICC05_019

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1402

Abstract:

ابتدا نمونه های شیشه ای با ترکیب عمومی (درصد وزنی) (فرمول در متن اصلی مقاله) آماده شدند. رفتار تبلور شیشه ها پس از عملیات حرارتی بر طبق منحنی های آنالیز حرارتی DTA، توسط آنالیز فازی XRD و میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مطالعه گردید. فاز کریستوبالیت به عنوان فاز اصلی در شیشه های اپال تبلوری شناخته شد. سپس آزمایش های اپاسیته و مقاومت شیمیایی در برابر اب و محلول های قلیایی انجام گردید.بررسی ها نشان داد که تبلور و جدایش فازی در شیشه ها از جمله عوامل موثر در تغیرات اپاسیته ومقاومت شیمیایی می باشند. بهبود اپاسیته و پایداری شیمیایی مربوط به تبلور فازهای بلوری مطلوب در شیشه ها بود. افت پایداری شیمیایی در زمان های بیشتر مربوط به تشکیل فاز کریستوبالیت در برخی از شیشه ها بود.

Authors

مریم ارباب

گروه سرامیک دانشکده مهندسی مواد ومتالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

واهاک کاسپاری مارقوسیان

دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مواد و متالورژی

حسین سرپولکی

گروه سرامیک دانشکده مهندسی مواد ومتالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران

مرضیه کرد

گروه سرامیک دانشکده مهندسی مواد ومتالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران