تاثیر افزودن Nb۲-O۵-Y۲O۳ بر ریز ساختار و خواص فرالکتریکی PZT(۵۲/۴۸)

Publish Year: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 75

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICC05_062

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1402

Abstract:

دراین تحقیق برای ررسی اثر افزودن یون های Y.Nb بر ریز ساختار و خواص فروالکتریکی PZT، ترکیب پایه (فرمول در متن اصلی مقاله) در مرز مورفوتروپیک انتخاب شد. یون های افزودنی نیز به صورت ترکیب ذیل (فرمول در متن اصلی مقاله)اضافه شدند. با تغییر غلظتاز صفرتا ۱۰ درصد مولی در ترکیب (فرمول در متن اصلی مقاله) اثراتناشی از حضوراین یون ها در ساختار بررسی شد. بررسی ها نشان داد که با افزودن PYN تا حوالی ۲/۵ درصد مولی ترکیب PZT ایجاد شده تک فاز است ولی با افزایش این درصد، فاز ثانویه غنی از ایتریا و زیرکونیا ایجاد می شود. باافزودن بیشتر PYN مقدار فاز ثانویه افزایش می یابد. ولی Nb در فاز ثانویه دیده نمی شود به طول کلی در ترکیب حل می شود. با افزایش میزان انحلال y در شبکه، تتراگوالیتی آن افزایش پیدا می کند ولی بعد از ۲/۵% مولی باتوجه به اینکه ایتریا دیگر در ترکیب حل نمی شود Nb دوباره شبکه را به سمت شبکه شبه مکعبی می برد در نهایت در بالاتر از ۷/۵% مولی PYN شبکه به صورت رومبوهدرال در می اید. همچنین افزودن PYN به ترکیب باعث جلوگیری از رشد دانه ها و کاهش اندازه دانه وافزایش دانسیته می شود. ولی با ایجاد فاز ثانویه سرعت ریز شدن دانه ها افزایش می یابد و دانسیته نیز کاهش پیدا می کند. در ضمن با افزایش انحلال PYN تا ۲.۵ درصد مولی مقدار d۳۳ افزایش پیدا می کند ومقاومت الکتریکی و g۳۳ کاهش وتلفات دی الکتریکی افزایش پیدا می کند. مقدار گذردهی الکتریکی نیز تا ۲/۵% مولی PYN افزایش و سپس کاهش پیدا می کند.

Authors

زیارتعلی نعمتی

دانشکده مهندسی وعلم مواد دانشگاه صنعتی شریف

علی بیت الهی

دانشکده مهندسی مواد ومتالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران

مرتضی عابدینی

کارشناسی ارشد سرامیک، واحد علوم وتحقیقات دانشگاه ازاد اسلامی