تاثیر ویژگی های شرکت بر بازده مورد انتظار محاسبه شده به روش هزینه ی سرمایه ی ضمنی ترکیبی (CICC)

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 49

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAA-6-1_004

تاریخ نمایه سازی: 24 بهمن 1402

Abstract:

با توجه به نارسایی مدل های سنتی در زمینه ی تخمین نرخ بازده مورد انتظار سهام داران، در سال های اخیر مدل جدیدی برای محاسبه ی نرخ بازده مذکور مطرح شده است. در این راستا هدف اصلی پژوهش حاضر، محاسبه ی نرخ بازده مورد انتظار سهام داران بر مبنای روش هزینه ی سرمایه ی ضمنی ترکیبی (CICC) و هم چنین بررسی تاثیر ویژگی های شرکت (اندازه، ارزش دفتری به ارزش بازار، نرخ رشد دارایی ها و اهرم مالی) بر بازده مذکور است. نمونه ی آماری شامل ۸۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ است. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون چندگانه بر اساس داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اندازه، ارزش دفتری به ارزش بازار و اهرم مالی بر بازده مورد انتظار به روش CICC تاثیر مثبت و معنادار دارد. هم چنین نرخ رشد دارایی ها بر بازده مذکور تاثیر منفی و معناداری دارد.

Keywords:

هزینه ی سرمایه ی ضمنی , نرخ بازده مورد انتظار سهام به روش CICC , رشد دارایی ها , اهرم مالی