CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های آموزش عالی ایران از طریق رویکردکارت امتیازی متوازن

عنوان مقاله: برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های آموزش عالی ایران از طریق رویکردکارت امتیازی متوازن
شناسه ملی مقاله: JR_JEDU-11-44_004
منتشر شده در در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:

سمیه صمیمی - دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
محمدرضا کرامتی - دانشگاه تهران
پری همتی - دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

خلاصه مقاله:
هدف از انجام پژوهش، بررسی برنامه­ریزی استراتژیک در سازمان­های آموزش عالی ایران از طریق رویکرد BSC (کارت امتیازی متوازن) است. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی– پیمایشی است و همچنین از تحلیل استنباطی با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی روایی سازه را مورد آزمون استفاده شده، داده­ها با استفاده از نرم افزارهای EXCEL و LISREL تجزیه وتحلیل گردیده است. جامعه آماری در این تحقیق ۲۱۴ نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد ۱۳۸ مورد جهت پخش پرسشنامه انتخاب شده است. روایی پرسشنامه از طریق یک مطالعه مقدماتی مورد سنجش قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ مقدار آن ۰.۸۲۱ برآورد گردیده است. با توجه به تجزیه وتحلیل آماری صورت گرفته در پژوهش فرضیه اول، "رویکرد داخلی (نحوه ارائه خدمات آموزش عالی)، فرضیه دوم "مشتری (جذب دانش­آموزان با استعداد)"، فرضیه سوم "برطرف کردن نیازهای افراد ذی­نفع (بنیان گذاران، وزارت آموزش وپرورش)"، فرضیه چهارم "نوآوری آموزش عالی "، فرضیه پنجم، "نقشه استراتژیک "، فرضیه ششم، "رویکرد مالی (بودجه)" و فرضیه هفتم، "تکنولوژی­های آموزشی و روش­های مربوطه " بر سازمان­های آموزش عالی با توجه به رابطه­ی معناداری که بین متغیرها وجود داشت تاثیر دارد و مورد تائید قرار گرفت.

کلمات کلیدی:
کلیدواژه: برنامه ریزی استراتژیک, کارت امتیازی متوازن, آموزش عالی ایران

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1910113/