CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تعیین برازش مولفه های مدیریت دانش در ارتقا بهره وری آموزش از دور

عنوان مقاله: تعیین برازش مولفه های مدیریت دانش در ارتقا بهره وری آموزش از دور
شناسه ملی مقاله: JR_JEDU-7-27_001
منتشر شده در در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:

ریحانه فهامی - دانشجوی دوره دکترای تخصصی رشته برنامه ریزی آموزش از دور، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
حمید ملکی - عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
محمد رضا سرمدی - دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
عزت اله کردمیرزا - عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

خلاصه مقاله:
به دلیل توسعه فناوری های نوین دانش و ارتباطات تحولی شگرف در نظام آموزش از راه دور ایجاد شده است و مولفه های مدیریت دانش می­تواند بر ارتقاء بهره وری سیستم دانشگاه پیام نور اثر داشته باشد. این مطالعه با هدف تعیین برازش مولفه های مدیریت دانش در ارتقا بهره وری آموزش از دور دانشگاه پیام نور (مطالعه­موردی: استان اصفهان، ایلام و البرز) انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تمامی کارکنان دانشگاه پیام نور در استان های ایلام، اصفهان و البرز بودند که با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه­ای تصادفی ۷۵۵ نفر تعداد انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها پرسش­نامه­های مدیریت دانش نوناکا و تاکوچیبرای، پرسش نامه بهره وری سازمان جاهد، پرسش نامه فرهنگ سازمانی رابینز و پرسش نامه سنجش فناوری داده ها و مدیریت در سازمان بود. داده­ها با نرم­افزاری SPSS نسخه ۱۹ و بسته نرم افزاری LISREL با روش معادله های ساختاری و تحلیل مسیر مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که مولفه های مدیریت دانش با عوامل فنی و عوامل مدیریتی رابطه دارد، مولفه فرهنگ سازمانی با بهره وری سازمانی رابطه دارد و عوامل فنی و عوامل مدیریتی با بهره وری سازمانی رابطه دارد. داده های این پژوهش با ساختار عاملی و زیربنای نظری پژوهش برازشی مناسب دارد و این بیانگر همسو بودن پرسش ها با سازه های نظری است.

کلمات کلیدی:
مدیریت دانش, بهره وری, فرهنگ سازمانی, عوامل فنی و مدیریتی, آموزش از دور

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1913931/