طراحی و ارزیابی مدل علی خلاقیت و نوآوری مدیران آموزشی شهر تهران

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 45

This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEDU-1-3_001

تاریخ نمایه سازی: 28 بهمن 1402

Abstract:

هدف از ای ن پژوهش ، طراحی و ارزیابی مدل علی خلاقیت و نوآوری مد یران آموزش ی مدارس ابتدایی، راهنمایی و متوسطه ی شهر تهران بوده است . جامعهی آماری این پژوهش ، کلیه ی مدیران مدارس دوره ی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه ی مناطق نوزده گانه ی شهر تهران بوده است که در ۸۸ دارای سمت مدیریت بوده اند . برای انتخاب گروه نمونه، از روش نمونهگیری - سال تحصیلی ۸۹ تصادفی طبقه ای با رعایت نسبت ها استفاده شد که در مجموع از بین ۱۲۹۱ مدیر، تعداد ۳۰۸ ۱۴۷ مدیر مرد و ۱۶۱ مدیر زن )، انتخاب شدند . پژوهش از نوع توصیفی و طرح همبستگی و بویژه ) ،( روش مدل یابی مع ادلات ساختاری است . ابزار اندازه گیری، پرسشنامه های خلاقیت تورنس ( ۱۹۵۹ پرسشنامهی نوآوری سازمانی امید و همکاران ( ۲۰۰۲ )، پرسشنامه ی فرهنگ سازمانی دنیسون ۲۰۰۰ )، پرسشنامه ی جو سازمانی بنجامین و بارتلت ( ۱۹۷۴ )، پرسشنامه -ی یادگیری سازمانی ) نیف ( ۲۰۰۱ ) و پرسشنامه ی مدیریت دانش راولف و بیجرس ( ۱۹۹۹ ) می باشد . تمامی این پرسشنامهها غیر از پرسشنامه ی خلاقیت تورنس ( ۱۹۵۹ )، در این زمینه ترجمه و در جامعه ی آماری از راه تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی ، هنجاریابی و نرم شدند . برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و آ مار استنباطی با روش های میانیگن وزنی ، آزمون فریدمن ، مدل یابیمعادلات ساختاری و بویژه تحلیل مسیر تاییدی، تی مستقل و تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که الف ) وضعیت خلاقیت و نوآوری در مدیران مدارس شهر تهران در حد متوسط است . ب) وضعیت متغی رهای فرهنگ سازمانی،جو سازمانی،یادگیری سازمانی و مدیریت دانش به عنوان متغیرهای اثر گذار بر خلاقیت و نوآوری در مدیران مدارس شهر تهران در حد متوسط است . ج) فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش، یادگیری سازمانی و جو سازمانی به ترتیب بیشترین تا کم ترین تاثیر را در نوآوری و خلاقیت مدیران دارند . د) متغیرهای فرهنگ سازمانی، جو سازمانی ، یادگیری سازمانی و مدیریت دانش دارای رابطه و اثر مستقیم، مثبت و معنادار با متغیر خلاقیت در مدیران مدارس شهر تهران هستند . و) متغیرهای خلاقیت، فرهنگ سازمانی، جو سازمانی، یادگیری سازمانی و مدیریت د انش دارای رابطه و اثر مستقیم، مثبت و معنادار با متغیر نوآوری در مدیران مدارس شهر تهران هستند . ر) مدل علی خلاقیت و نوآوری مدیران مدارس شهر تهران برازش دارد. بنابراین، می توان گفت برای افزایش خلاقیت و نوآوری در مدارس باید به تقویت متغیرهای فرهنگ سازمانی، جو سازمانی، یادگیری سازمانی و مدیریت دانش پرداخت.

Keywords:

خلاق یت , نوآوری , فرهنگ سازمانی , مدیریت دانش , یادگیری سازمانی و جو سازمانی

Authors

مصطفی نیکنامی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

علی تقی پور ظهیر

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

علی دلاور

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

محمد غفاری مجلج

دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت آموزشی واحد علوم و تحقیقات تهران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • الوانی، سیدمهدی (۱۳۷۲). مدیریت عمومی. چاپ سوم. تهران: انتشارات نی ...
 • امانی، مرتضی (۱۳۸۷).بررسی رابطه مدیریت دانش و یادگیری سازمانی با ...
 • بیات، حمیدرضا (۱۳۷۵). بررسی و تجزیه وتحلیل اثرات فرهنگ سازمانی ...
 • تبریزی کورش,تندنویس فریدون,امیرتاش علی محمد، کدیور پروین (۱۳۸۴) به بررسی ...
 • حمیدی زاده محمدرضا,حاجی کریمی عباس علی(۱۳۸۳) به تبیین سازه های ...
 • شرکت، امید(۱۳۸۴). خلاقیت و نوآوری در مدیریت، ماهنامه ی علمی ...
 • فانی، علی اصغر (۱۳۷۵). طراحی مدل نظام آموزش مدیران اجرایی ...
 • رضایی، مهدی(۱۳۸۷). بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و جو سازمانی با ...
 • محمدی، احمد(۱۳۸۵). بررسی رابطه جو سازمانی و یادگیری سازمانی با ...
 • موسی خانی، مرتضی؛ محمد نیا، علی(۱۳۸۵). ارائه و تبیین شاخص ...
 • هومن، حیدرعلی (۱۳۸۷). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم ...
 • هومن، حیدرعلی (۱۳۸۴). تحلیل دادههای چندمتغیری در پژوهش رفتاری، انتشارات ...
 • Amin Mozaffari, Farough (۲۰۰۴); Academic Culture; in: Ghourchian, NaderG., Araste, ...
 • Christine S. Koberg, Leonard H. Chusmir (۱۹۸۷).Organizational culturerelationships with creativity ...
 • Cross, Rob; Levin Daniel (۲۰۰۴), “the strength of weak ties ...
 • Daft, Richard L, (۲۰۰۰) "Organization theory and desin" south-westerncouege pulo ...
 • Davenport, Elisabeth, widen – wulff, gunilla. (۲۰۰۷). “Activity systems,information sharing ...
 • Furst Bowe, Julie A. and Bauer, Roy a(۲۰۰۷). Application of ...
 • George P. Huber (۲۰۰۹). Organizational Learning and Creativity &Innovation Journal ...
 • Hess, Michael and Adams, David (۲۰۰۷). Innovation in Public Management:The ...
 • Hind Benbya (۲۰۰۸). Introduction to Knowledge Management for Creativityand Innovation ...
 • Holsapple, C.W., Joshi, K.D. (۲۰۰۲), "Knowledge manipulation activities:results of a ...
 • Kerr, B., & Gagliardi, C. (۲۰۰۳). Measuring creativity in research ...
 • Benncet, Robert (۱۹۹۲), "Organizational Behavior", Irwin Inc, the UnitedStates. Knezevich, ...
 • New York: Harper and Row ...
 • Kopelowitz, ezra; (۲۰۰۱), “learning rituals and collective identity the journalof ...
 • Kerr, B., & Gagliardi, C. (۲۰۰۳). Measuring creativity in research ...
 • Kopelowitz, ezra; (۲۰۰۱), “learning rituals and collective identity the journalof ...
 • Kerr, B., & Gagliardi, C. (۲۰۰۳). Measuring creativity in research ...
 • Martin, J. (۲۰۰۲); Organizational Culture: Mapping the Terrain ThousandOaks: Sage ...
 • Longman, D., (۱۹۸۵).Structure in Fives: Designing Effective Organizations,Englewood Cliffs NJ: ...
 • Martine, E. (۲۰۰۹). An Organisational Culture model to promote creativityand ...
 • Metaxiotis, K., Ergazakis, K., Samouilidis, E., Psarras, J. (۲۰۰۳), "Decisionsupport ...
 • Mraquardt, M.J. (۲۰۰۲): five element of learning, executive excellenc,information and ...
 • Paraponaris, C. (۲۰۰۳), "Third generation R&D and strategies for knowledgemanagement", ...
 • Pierce, James (۲۰۰۴); “Organizational Culture and Professionalism”;Administrative Science Quarterly, Vol. ...
 • Pounder, J. s. (۲۰۰۳) "Employing transformational leadership to enhance thequality ...
 • Patricia M. jones; (۲۰۰۲), “collaborative knowledge management, socialnetworks, and organizational ...
 • Pawlowsky, P(۲۰۰۰), management science and organizational learning,http://www.tu-chemniz,De/wirtschaft/bw۱۶/habilitation/orga learning ...
 • Peddler, M; Boydell, T; Burgoyne, j (۲۰۰۰), toward the learning ...
 • Pender, David; (۲۰۰۷), “emerging themes inter-firm collaboration” journal ofmanagement studies, ...
 • Phillips, B. (۲۰۰۳), A four level learning organization benchmarkimplementation model, ...
 • Runco ,R.F. (۲۰۰۴). Perception of learning culture, concerns about theinnovation, ...
 • Ray Anthony (۱۹۹۹). Organizational Culture & Creativity and Innovation ...
 • Innovative Leader Volume ۸, Number ۱.pp ۷۸-۹۳ ...
 • Soonhee, K. (۲۰۰۹). Managerial Leadership, the Climate for Creativity andinnovation, ...
 • Tang, Antony and Han, Jun and Chen, Pin, ( ۲۰۰۴). ...
 • ۱، PP. ۴۹-۵۷ ...
 • Wall, T. D (۲۰۰۵).Creativity,innovation, Learning and KnowledgeManagement in the Process ...
 • نمایش کامل مراجع