تعیین ضرایب الاستیسیته کامپوزیت های ار توتروپ یک جهته: به کمک روش تجربی- تثوری آنالیز مودال

Publish Year: 1380
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 24

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME09_014

تاریخ نمایه سازی: 29 بهمن 1402

Abstract:

رشد سریع کامپوزیت ها در سالهای اخیر و استفاده علمی آنها در صنایع مختلف باعث شده که متخصصین جنبه هایمختلفی از این مواد را بررسی کنند یکی از زمینه های مهم این مواد، تعیین ضرایب الاستیسیته آنهاست، که ازپارامترهای اصلی در طراحی بهینه و پیش بینی شکست یک سازه می باشند. خواص الاستیسیته کامپوزیتهای یکجهته توسط ضرایب یانگ طولی ((E(L)، عرضی ((E(T)، ضریب پواسان ((V(LT) و مدول برشی ((G(LT) بیان می شوند. ازروشهای معمول برای تعیین این ضرایب تست کشش استاتیکی می باشد که تستی مخرب است. اما در این تحقیق باانجام تست تجربی آنالیز مودال و تعیین فرکانس های طبیعی، شکل مودها و با استفاده از روابط تئوری، معادله ارتعاشی صفحه، ضرایب آلاستیسیته صفحه بدون آنکه تخریب شود، تعیین می شود.

Authors

مصطفی غیور

استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

بهروز رستمی نسب

کارشناس ارشد مرکز خدمات مهندسی و بازرسی جهاد دانشگاهی خوزستان