بررسی رابطه بین ویژگی های شغلی و پنهان سازی دانش با عملکرد شغلی با نقش تعدیلگری رهبری تحول آفرین در شهرداری اسفراین

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 56

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NASMEA21_033

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1402

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی های شغلی و پنهان سازی دانش با عملکرد شغلی با نقش تعدیلگری رهبری تحول آفرین در شهرداری اسفراین می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان شهرداری اسفراین به تعداد ۲۵۰ نفر بوده که با توجه به جدول مورگان ۱۲۷ نفربه روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده و پرسشنامه های پژوهش توزیع و جمع آوری گردید. جهت گردآوری داده های مربوط به متغیرهای پژوهش سوالات برگرفته از پرسشنامه مقاله نیگوئن و همکاران(۲۰۲۲) استفاده شد و پایایی متغیرها به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ همگی بالای ۷/۰ بدست آمد که نشان دهنده اعتبار و پایایی بالای پرسشنامه بود. جهت تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش از روش مدل ساختاری به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نتایج مدل ساختاری نشان داد بین ویژگی های شغلی و پنهان سازی دانش با عملکرد شغلی با نقش تعدیلگری رهبری تحول آفرین در شهرداری اسفراین رابطه معناداری وجود دارد.

Authors

مهدی باقری مهرآبادی

کارشناسی مهندسی عمران اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین، کارمند شهرداری اسفراین