ارزیابی اثر اصلاح پارامترهای برف و مدل ذوب برف در بهبود شبیه سازی رواناب مدل SWAT در حوضه زرینه رود

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 36

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IWRR-19-4_005

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1402

Abstract:

پایش سطح برف و برآورد میزان رواناب حاصل از ذوب برف در مناطق مرتفع و کوهستانی حائز اهمیت می باشد. رویکردهای موجود برای بهبود عملکرد مدلهای بارش-رواناب با تمرکز بر مدل سازی رواناب ذوب برف شامل بهبود پارامترهای برف از طریق داده های مشاهداتی و ارتقای مدل مفهومی ذوب برف می باشند. در این تحقیق با هدف بهبود برآورد مقدار ذوب برف در مدل SWAT، در حوضه کوهستانی زرینه رود اثر این دو رویکرد در بهبود مدل بررسی شد. در بخش اول دو پارامتر برف، به کمک محصولات روزانه سطح برف سنجنده MODIS و همچنین مقادیر عمق برف اندازه گیری شده در ایستگاه های برفسنجی، برآورد و در مدل پایه جایگزین شد. در بخش دو مدل بیلان انرژی UBCWM جایگزین مدل درجه روز شد و اثر آن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از مدل پایه در شبیه سازی رواناب حوضه در دو ایستگاه صفاخانه و نظام آباد نشان داد که به طور کلی میزان رواناب دست پایین برآورد شده است. همچنین نشان داد که مدل با مقادیر اصلاح شده پارامترهای برف منجر به بهبود عملکرد مدل پایه در دو ایستگاه مذکور به ترتیب به میزان ۶ و ۱۴ درصد از نظر شاخص نش-ساتکلیف و به میزان ۳۵ و ۱۴ درصد در مقدار KGE، شده است. اما مدل UBCWM در شبیه سازی ضعیف عمل کرده و مقادیر اوج سیلاب را کمتر از مقدار واقعی و طول بازه ذوب برف را بیشتر پیش بینی نموده است. استفاده از نتایج این تحقیق می تواند به برآورد دقیق تر رواناب به ویژه در زمان اوج در حوضه های کوهستانی منجر شود.

Keywords:

مدل بارش &ndash , رواناب , سطح پوشش برف , مدل بیلان انرژی UBCWM , منحنی کاهش برف (SDC)

Authors

میثم عطاخرمی

دانشجوی دکتری مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشکده عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

سمیه سیما

استادیار سابق گروه منابع آب، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس.