بررسی رضایتمندی معیارهای محیطی در توسکا محله شهر محمودآباد در ارتباط باکیفیت زندگی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 47

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RCEAUD09_172

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1402

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رضایتمندی معیارهای محیطی در توسکا محله شهر محمودآباد در ارتباط باکیفیت زندگی می باشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی همبستگی می باشد. با توجه به ماهیت بحث کیفیت زندگی در هسته مرکزی و عوامل تاثیرگذار و تاثیرپذیر از آن جامعه آماری تحقیق حاضر در حدود ده هزار نفر جمعیت می باشد که افراد ساکن در هسته مرکزی شهر محمودآباد (توسکا محله) را شامل می شود. برای تعیین حجم نمونه این تحقیق از جدول مورگان استفاده شده است. جامعه نمونه این پژوهش ۲۷۸ نفر می باشد. روش نمونه گیری که در این تحقیق بکار رفته از نوع نمونه گیری تصادفی کنترل شده می باشد. در تحقیق حاضر برای تعین روایی از روش اعتبار محتوایی استفاده گردیده است. نتایج نشان داد یافته های تحقیق بر اساس جواب پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه نشان میدهد که توسکا محله شهر محمودآباد ازنظر روش های نوین دفع فاضلاب شهری در حد خیلی سوالات پرسشنامه پرداخته می شود. ازنظر روش های نوین دفع فاضلاب شهری در حد خیلی کم ارزیابی شده است همچنین در پاسخ به سوال استفاده از عوامل طبیعی مثل درخت، گل و گیاه و آب متناسب با اقلیم منطقه ۹۰ از مجموع ۲۷۸ نفر معادل ۳/۳۲ در توسکا محله شهر در حد خیلی کمی ارزیابی شده است. ازنظر رضایتمندی معیارهای محیطی در توسکا محله شهر محمودآباد در ارتباط باکیفیت زندگی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

Keywords:

کلمات کلیدی: کیفیت زندگی , معیارهای محیطی , شهر محمودآباد , توسکا محله

Authors

ایمان نجف پور

کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر، محمودآباد، مازندران، ایران