تاثیر مداخلات کنترل استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر سلامت روان زنان مبتلا به پرفشاری خون

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 39

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPMH-10-3_005

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1402

Abstract:

هدف فشار خون بالا یکی از بیماری های مزمن با شیوع رو به افزایش است. مشکلات روحی روانی می توانند باعث تشدید یا عدم کنترل آن شوند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر آموزش ذهن آگاهی در مقایسه با مراقبت روتین بر بهبود سلامت روان در زنان میان سال مبتلا به پرفشاری خون در شهر اصفهان بود. روش ها این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شاهد دار در سال ۱۳۹۸ در شهر اصفهان بر روی ۸۰ زن میان سال مبتلا به فشار خون بالا که به صورت تصادفی به ۲ گروه آزمایش وکنترل تخصیص داده شدند انجام شد. برای گروه آزمایش ۸ جلسه هفتگی ۲ ساعته آموزش ذهن آگاهی و ۴ هفته تمرین در منزل برگزار شد. گروه کنترل تحت مراقبت روتین بودند. با پرسش نامه ۲۱ سوالی بررسی افسردگی، اضطراب و استرس سلامت روان بیماران قبل و ۱ هفته بعد از اتمام مداخلات در ۲ گروه سنجیده شد و با نرم افزار SPSS نسخه ۲۴ و آزمون های تی زوجی، تی مستقل و آنالیز کوواریانس چندمتغیره مقایسه شد. یافته ها میانگین سنی شرکت کنندگان ۶/۱۹±۵۵/۴۵ سال بود. در گروه آزمایش میانگین نمره افسردگی، اضطراب و استرس بعد از مداخله به ترتیب ۳/۴±۱۱/۶۴، ۲/۷۲±۱۰/۷۸و۲/۹۴±۱۱/۷۵ بود که هر ۳ به طور معنی داری (P<۰/۰۵) کمتر از گروه کنترل بود (به ترتیب ۲/۸۵±۱۱/۹۷، ۲/۳۷±۱۱/۶۲و۲/۸۶±۱۲/۷۵). نتیجه گیری ذهن آگاهی به عنوان یک روش درمانی کم هزینه و بدون عارضه، می تواند بر بهبود سلامت روان (افسردگی، اضطراب و استرس) بیماران مبتلا به فشار خون بالا موثر باشد.

Authors

شبنم پورنعمتی

Department of Community and Family Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

سیده زینب موسوی

Psychosomatic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

زهرا دانا سیادت

Department of Community and Family Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

آناهیتا بابک

Department of Community and Family Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.